Hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập

28/08/2021 - Đăng bởi : Xuân Thủy Lê

(TBTCO) - Công ty TNHH cho thuê kho NYK (Việt Nam) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn việc xác định ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp thực hiện dự án đầu tư cho thuê kho bãi và nhà xưởng.

Công ty TNHH cho thuê kho NYK (Việt Nam) có 100% vốn nước ngoài, được UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án đầu tư mới tại lô E6b, đường số 22, khu công nghiệp Hiệp Phước (giai đoạn 2), xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực hoạt động của dự án là cho thuê kho bãi và nhà xưởng phục vụ các dịch vụ liên quan đến ô tô và dịch vụ vận chuyển ô tô (mã ngành 6810).

Công ty TNHH cho thuê kho NYK (Việt Nam) hỏi, dự án đầu tư nêu trên của công ty có đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3, điều 6 thông tư số 151/2014/TT-BTC không?

Về vấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 3, điều 6 thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ tài chính quy định:

“Điều 6. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, điều 20, thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 4, điều 19 thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi).

Địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi quy định tại khoản này là các quận nội thành của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh, không bao gồm các quận của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I trực thuộc trung ương và các đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới được thành lập từ huyện kể từ ngày 1/1/2009; trường hợp khu công nghiệp nằm trên cả địa bàn thuận lợi và địa bàn không thuận lợi thì việc xác định ưu đãi thuế đối với khu công nghiệp căn cứ vào vị trí thực tế của dự án đầu tư trên thực địa.

Việc xác định đô thị loại đặc biệt, loại I quy định tại khoản này thực hiện theo quy định tại nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 7/5/2009 của Chính phủ quy định về phân loại đô thị và văn bản sửa đổi nghị định này (nếu có)”.

Các khoản thu nhập được và không được ưu đãi thuế:

Tại khoản 1 và khoản 2, điều 10 thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ tài chính (sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại điều 18 thông tư số 78/2014/TT-BTC) quy định:

“1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, điều 18 thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

3. Không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và không áp dụng thuế suất 20% (bao gồm cả doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 20% theo quy định tại khoản 2, điều 11 thông tư số 78/2014/TT-BTC) đối với các khoản thu nhập sau:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội quy định tại điểm d, khoản 3, điều 19 thông tư số 78/2014/TT-BTC); thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.

b) Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản.

c) Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của luật thuế tiêu thụ đặc biệt”.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 điều 18 thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“4. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư xác định ưu đãi như sau:

a) Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư thì các khoản thu nhập từ lĩnh vực ưu đãi đầu tư và các khoản thu nhập như thanh lý phế liệu, phế phẩm của sản phẩm thuộc lĩnh vực được ưu đãi đầu tư, chênh lệch tỷ giá liên quan trực tiếp đến doanh thu, chi phí của lĩnh vực được ưu đãi, lãi tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, các khoản thu nhập có liên quan trực tiếp khác cũng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

b) Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c khoản 1 điều này”.

Theo quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH cho thuê kho NYK (Việt Nam) được UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đầu tư số 2161700446 ngày 11/1/2017 để thực hiện dự án đầu tư mới tại lô E6b, đường số 22, khu công nghiệp Hiệp Phước (giai đoạn 2), xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh không thuộc khu công nghiệp thuộc địa bàn có điều kiện - kinh tế xã hội thuận lợi quy định tại nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 7/5/2009 của Chính phủ thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại khoản 3, điều 6, thông tư số 151/2014/TT-BTC (trừ các khoản thu nhập quy định tại khoản 1, điều 10, thông tư số 96/2015/TT-BTC).

(Thời báo tài chính Việt Nam)

Bài cùng chuyên mục
Back to top