Liên đoàn luật sư Việt Nam, ngôi nhà chung của luật sư Việt Nam

Liên đoàn luật sư Việt Nam được thành lập ngày 12 tháng 5 năm 2009, là tổ chức xã hội – nghề nghiệp thống nhất trong toàn quốc của các đoàn luật sư và các luật sư Việt Nam; đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; có chức năng đại diện, tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các luật sư, đoàn luật sư thành viên; đồng thời có trách nhiệm quan trọng xây dựng và duy trì các chuẩn mực đạo đức, quy tắc nghề nghiệp luật sư, bảo đảm tính độc lập và chất lượng dịch vụ pháp lý của nghề luật sư, thực hiện chế độ tự quản của luật sư theo quy định của hiến pháp, pháp luật và điều lệ của Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Chức năng, nhiệm vụ của Liên đoàn luật sư Việt Nam

- Đại diện cho lợi ích hợp pháp, chính đáng của các luật sư Việt Nam.

- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.

- Góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Phối hợp với cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và đoàn thể khác trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân.

- Tham gia giải quyết các vấn đề xã hội.

Hệ thống tổ chức của Liên đoàn luật sư Việt Nam

- Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc.

- Hội đại biểu luật sư toàn quốc.

- Ban thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam.

- Thường trực Liên đoàn luật sư Việt Nam.

- Các cơ quan giúp việc của Liên đoàn luật sư Việt Nam.

Liên đoàn luật sư Việt Nam luôn nỗ lực để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng pháp chế Việt Nam ngày càng hoàn thiện.

Liên đoàn luật sư Việt Nam

Back to top