Sản phẩm

Chấm dứt quyền xuất nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài

Lĩnh vực : Đầu tư

Vị trí : Tất cả

Đối với quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam được chấm dứt trong các trường hợp sau:

Đã hết thời hạn hoạt động ghi trong giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu mà không đề nghị gia hạn hoặc không được cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu gia hạn;

Theo đề nghị của thương nhân nước ngoài;

Theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam do vi phạm pháp luật đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự; bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu; không đảm bảo điều kiện thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu đã đăng ký.

Trong trường hợp chấm dứt quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định nêu trên, thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ khác với nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan tại Việt Nam.

Trong trường hợp chấm dứt hoạt động do hết thời hạn hoạt động hoặc không được cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu gia hạn hoặc theo đề nghị của thương nhân, thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam phải gửi văn bản thông báo về việc chấm dứt hoạt động tới cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu; phải công bố công khai trong ba (3) kỳ liên tiếp trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên một trong các loại báo viết phổ biến toàn quốc tại Việt Nam trong thời hạn ít nhất là sáu mươi (60) ngày trước ngày dự kiến chấm dứt hoạt động.

Back to top