Chính sách

Chính sách thúc đẩy đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài

Lĩnh vực : Đầu tư

Vị trí : Tất cả

Lựa chọn địa bàn, phương thức và hình thức đầu tư ra nước ngoài từ Việt Nam thuộc về quyền của nhà đầu tư, phù hợp với pháp luật Việt Nam và của nước tiếp nhận đầu tư, phù hợp với thông lệ và tập quán quốc tế trong lĩnh vực FDI.

Nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động tại Việt Nam ra nước ngoài, chủ động trong hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, đồng thời quản lý có hiệu quả hoạt động đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn, doanh nghiệp nhà nước, thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt đề án thúc đẩy đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.

Đề án đưa ra các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy đầu tư ra nước ngoài, định hướng địa bàn, lĩnh vực đầu tư khuyến khích như sau:

1) Định hướng về địa bàn đầu tư ra nước ngoài:

Tiếp tục khai thác và phát huy thế mạnh của các thành phần kinh tế Việt Nam trong đầu tư vào các thị trường truyền thống như Lào, Campuchia, các nước trong khu vực, Liên Bang Nga...

Từng bước mở rộng đầu tư sang các nước và thị trường mới như Mỹ La Tinh, Đông Âu, châu Phi dựa trên cơ sở lợi thế so sánh và thực lực của các thành phần kinh tế của Việt Nam.

2) Về lĩnh vực ưu tiên đầu tư ra nước ngoài:

Hỗ trợ các dự án đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực năng lượng, sản xuất điện năng, khai thác tài nguyên thiên nhiên, trong đó đặc biệt chú trọng các lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí và khoáng sản khác, lĩnh vực trồng cây công nghiệp.

Khuyến khích và hỗ trợ các dự án đầu tư ra nước ngoài đáp ứng được các yêu cầu trong nước về nguyên liệu phục vụ sản xuất.

3) Giải pháp hỗ trợ thúc đẩy đầu tư ra nước ngoài:

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý, chính sách về đầu tư ra nước ngoài nhằm tạo điều kiện thuận lợi và định hướng cho các doanh nhân và doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài an toàn và hiệu quả.

Cải tiến thủ tục hành chính đối với đầu tư ra nước ngoài theo hướng đơn giản thuận tiện, mở rộng hơn nữa diện các dự án thuộc diện đăng ký, giảm bớt sự can thiệp bằng các biện pháp hành chính, ngay cả đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước; tăng quyền chủ động, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp.

Quy định đồng bộ các biện pháp khuyến khích và hỗ trợ đầu tư ra nước ngoài một cách cụ thể, trong đó đặc biệt chú trọng các biện pháp hỗ trợ về cung cấp thông tin môi trường, cơ hội đầu tư nước sở tại, bảo hộ quyền lợi của doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài trong quá trình kinh doanh ở nước ngoài.

Back to top