Luật 24 giờ

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Lĩnh vực : Khác...

Vị trí : Tất cả

Theo luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, để có đủ tư cách cho bảo hộ, một kiểu dáng công nghiệp phải mới lạ, sáng tạo và có tính ứng dụng công nghiệp.

Một kiểu dáng công nghiệp được cho là mới nếu nó khác biệt rõ ràng với các kiểu dáng công nghiệp khác mà đã được công bố rộng rãi bằng cách sử dụng hoặc bằng các phương tiện mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào dù ở trong hay ngoài nước Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Một kiểu dáng công nghiệp được cho là có tính sáng tạo nếu dựa trên kiểu dáng công nghiệp đã được công bố rộng rãi bằng cách sử dụng hoặc bằng các phương tiện mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào dù ở trong hay ngoài nước Việt Nam trước ngày nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, kiểu dáng công nghiệp không dễ dàng được tạo ra bởi người có kiến thức trung bình về nghệ thuật.

Một kiểu dáng công nghiệp được cho là dễ ứng dụng công nghiệp nếu nó có thể được sử dụng như một mô hình cho sản xuất hàng loạt các sản phẩm với hình dáng bên ngoài thể hiện rõ kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc bằng phương pháp thủ công.

1) Những đặc điểm của kiểu dáng công nghiệp không được bảo hộ:

  • Hình dáng bên ngoài của một sản phẩm cần có đặc tính kỹ thuật của sản phẩm;
  • Hình dáng bên ngoài của các công trình xây dựng công nghiệp;
  • Hình dáng sản phẩm vô hình trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua đại diện sở hữu trí tuệ của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.

2) Hồ sơ đăng ký kiểu dáng công nghiệp bao gồm:

  • Giấy ủy quyền của người nộp đơn;
  • 6 ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp, gồm ảnh chụp hay bản vẽ mặt trước, mặt sau, bên phải, bên trái, phía trên, phía dưới và hình phối cảnh của kiểu dáng công nghiệp. Kích thước ảnh chụp hoặc bản vẽ không lớn hơn 210 x 297 mm và không nhỏ hơn 90 x 120 mm;
  • Nếu một kiểu dáng công nghiệp được áp dụng cho một phần của hàng hóa, ảnh chụp hoặc bức vẽ phối cảnh của hàng hóa phải chỉ rõ phần được yêu cầu;
  • Trong trường hợp kiểu dáng công nghiệp có độ phức tạp cao, cần một bản vẽ mặt cắt ngang ở vị trí thích hợp. Nếu một hàng hóa mà kiểu dáng được áp dụng như là một cái nắp có thể mở ra được, cần bản vẽ hoặc ảnh chụp hàng hóa ở vị trí mở;
  • Bản sao chứng nhận đơn đầu tiên và bản dịch tiếng Anh, nếu công ước Pari yêu cầu (tài liệu này có thể nộp trong 3 tháng kể từ ngày nộp đơn);
  • Hợp đồng chuyển nhượng quyền ưu tiên (áp dụng cho trường hợp người nộp đơn không đồng thời là người đã nộp đơn ưu tiên. Tài liệu này có thể được nộp trong 3 tháng kể từ ngày nộp đơn);
  • Bản sao mô tả kiểu dáng công nghiệp chỉ rõ tính mới lạ và là tác phẩm nghệ thuật đầu tiên.

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng quyền ưu tiên từ người thiết kế cho người đăng ký (người thiết kế và người đăng ký khác nhau), theo luật kiểu dáng hiện hành không bắt buộc tại thời điểm nộp đơn. Tuy nhiên Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam bảo lưu quyền yêu cầu người nộp đơn nộp tài liệu này trong trường hợp Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tính hợp pháp của người đăng ký.

Back to top