Luật 24 giờ

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

Giải thể doanh nghiệp là chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp bằng cách thanh lý tài sản doanh nghiệp để giải quyết nghĩa vụ về tài sản mà doanh nghiệp chưa thực hiện xong và đăng ký xóa tên doanh nghiệp trong hệ thống đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp của Công ty luật TNHH Chuẩn A bao gồm:

  • Tư vấn quyết định giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
  • Tư vấn phương án giải thể doanh nghiệp (gồm có phương án giải quyết lao động, phương án thanh toán nợ và thanh lý hợp đồng đã ký kết, phương án phân chia tài sản còn lại của doanh nghiệp cho các chủ sở hữu doanh nghiệp...);
  • Tư vấn giám sát hoạt động thanh lý tài sản;
  • Tư vấn lập hồ sơ pháp lý về giải thể doanh nghiệp;
  • Thực hiện việc giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Sau thời hạn 180 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định giải thể theo quy định của pháp luật mà không nhận được ý kiến về việc giải thể từ doanh nghiệp hoặc phản đối của các bên có liên quan hoặc trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật nội dung giải thể doanh nghiệp trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Back to top