Luật 24 giờ

Dịch vụ giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

1) Các trường hợp giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học:

  • Có vi phạm trong quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;
  • Hết thời gian đình chỉ mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến đình chỉ;
  • Mục tiêu và nội dung hoạt động không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội;
  • Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

2) Trình tự, thủ tục giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học:

- Cơ quan ra quyết định thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học tổ chức đoàn thanh tra đánh giá tình trạng thực tế của trung tâm, đề xuất phương án xử lý hoặc xem xét phương án xử lý do tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm kiến nghị, đề xuất, lập báo cáo kết quả thanh tra;

- Căn cứ kết quả thanh tra, người có thẩm quyền ra quyết định thành lập trung tâm ra quyết định giải thể trung ngoại ngữ, tin học. Trong quyết định giải thể phải xác định rõ lý do giải thể, các biện pháp bảo đảm quyền lợi của giáo viên và người học. Quyết định giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Back to top