Sản phẩm

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty chứng khoán

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc công ty chứng khoán, được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh theo phân cấp, ủy quyền của công ty chứng khoán. Nghiệp vụ kinh doanh của chi nhánh chỉ giới hạn trong phạm vi các nghiệp vụ kinh doanh mà công ty chứng khoán được cấp phép hoạt động.

Việc thành lập chi nhánh công ty chứng khoán phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Tại thời điểm thành lập chi nhánh, công ty chứng khoán không bị đặt vào tình trạng kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, đình chỉ hoạt động theo quy định hiện hành;
  • Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong vòng sáu (6) tháng tính đến thời điểm Ủy ban chứng khoán nhà nước nhận được hồ sơ đề nghị thành lập chi nhánh;
  • Có trụ sở và trang thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động kinh doanh chứng khoán được ủy quyền;
  • Giám đốc chi nhánh công ty chứng khoán phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ kinh doanh mà chi nhánh được thực hiện, có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán ít nhất hai (2) năm và có kinh nghiệm quản lý điều hành tối thiểu một (1) năm;
  • Đảm bảo đủ người hành nghề chứng khoán đối với nghiệp vụ kinh doanh đang thực hiện tại trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch và có tối thiểu hai (2) người hành nghề chứng khoán phù hợp cho mỗi nghiệp vụ kinh doanh thực hiện tại chi nhánh dự kiến thành lập.

Công ty luật TNHH Chuẩn A tư vấn trình tự và thủ tục thành lập chi nhánh công ty chứng khoán; theo ủy quyền của công ty chứng khoán nộp hồ sơ thành lập chi nhánh công ty chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Back to top