Chính sách

Dịch vụ thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

Thương nhân nước ngoài được thành lập chi nhánh tại Việt Nam (gọi tắt "chi nhánh") theo các cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên để hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ máy vi tính, dịch vụ tư vấn và quản lý, dịch vụ xây dựng, dịch vụ nhượng quyền thương mại và dịch vụ liên quan khác theo pháp luật Việt Nam.

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài; thương nhân nước ngoài không được thành lập nhiều hơn một chi nhánh trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Chi nhánh, người đứng đầu chi nhánh thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của luật thương mại và các quy định sau:

- Chi nhánh không được đại diện cho thương nhân nước ngoài khác; không được cho thuê, cho mượn và chia sẻ trụ sở chi nhánh;

- Người đứng đầu chi nhánh của thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau:

  • Người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài khác tại Việt Nam;
  • Người đứng đầu chi nhánh khác, văn phòng đại diện của cùng một thương nhân nước ngoài;
  • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thương nhân nước ngoài phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về toàn bộ hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam.

Người đứng đầu chi nhánh tại Việt Nam phải chịu trách nhiệm trước thương nhân nước ngoài về hoạt động của mình và của chi nhánh trong phạm vi được ủy quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Người đứng đầu chi nhánh tại Việt Nam phải chịu trách nhiệm về hoạt động của mình và của chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam trong trường hợp thực hiện các hoạt động ngoài phạm vi được ủy quyền.

Công ty luật TNHH Chuẩn A tư vấn trình tự, thủ tục thành lập chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; theo ủy quyền của thương nhân nước ngoài, nộp hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Back to top