Chính sách

Dịch vụ thành lập công ty đại chúng

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

Công ty đại chúng là công ty thực hiện huy động vốn rộng rãi từ công chúng thông qua phát hành chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) niêm yết tại các trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc chứng khoán không niêm yết nhưng được giao dịch thông qua các thể chế môi giới chứng khoán.

Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:

  • Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;
  • Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán;
  • Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên.

1) Quyền và nghĩa vụ của công ty đại chúng:

- Công ty đại chúng có các quyền theo quy định của luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Công ty đại chúng có các nghĩa vụ sau đây:

  • Công bố thông tin theo quy định của luật chứng khoán;
  • Tuân thủ các nguyên tắc quản trị công ty dưới đây;
  • Thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán tập trung tại trung tâm lưu ký chứng khoán theo quy định của luật chứng khoán;
  • Các nghĩa vụ khác theo quy định của luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2) Nguyên tắc quản trị công ty:

Công ty đại chúng phải tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp về quản trị công ty.

Bộ tài chính quy định cụ thể về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán.

Công ty luật TNHH Chuẩn A tư vấn thủ tục và nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

Back to top