Chính sách

Dịch vụ thành lập công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán (sau đây gọi là công ty quản lý quỹ) được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của luật doanh nghiệp.

Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty quản lý quỹ. Giấy phép này đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

1) Nghiệp vụ kinh doanh của công ty quản lý quỹ:

Công ty quản lý quỹ được thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh sau đây:

  • Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán;
  • Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán.

Các nghiệp vụ kinh doanh trên đây được cấp chung trong giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ.

Ngoài các nghiệp vụ kinh doanh trên đây, công ty quản lý quỹ còn được huy động và quản lý các quỹ đầu tư nước ngoài có mục tiêu đầu tư vào Việt Nam.

2) Công ty quản lý quỹ bị đình chỉ hoạt động theo các trường hợp sau đây:

  • Thông tin đề nghị cấp, bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động sai sự thật;
  • Sau khi hết thời hạn cảnh báo theo quy định của luật chứng khoán mà công ty quản lý quỹ vẫn không khắc phục được tình trạng cảnh báo;
  • Hoạt động sai mục đích hoặc không đúng với nội dung quy định trong giấy phép thành lập và hoạt động;
  • Không duy trì đủ các điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động quy định của luật chứng khoán.

3) Công ty quản lý quỹ bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động theo các trường hợp sau đây:

  • Không tiến hành hoạt động kinh doanh chứng khoán trong thời hạn mười hai tháng, kể từ ngày được cấp giấy phép thành lập và hoạt động;
  • Không khắc phục được tình trạng cảnh báo trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày bị đình chỉ hoạt động;
  • Không khắc phục được các vi phạm nêu trên trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày bị đình chỉ hoạt động;
  • Giải thể, phá sản.

Khi bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động, công ty quản lý quỹ phải chấm dứt ngay mọi hoạt động ghi trong giấy phép và thông báo trên một tờ báo điện tử hoặc báo viết trong ba số liên tiếp. Ủy ban chứng khoán nhà nước có trách nhiệm công bố về việc thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của công ty quản lý quỹ trên phương tiện thông tin của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Theo quy định của luật chứng khoán, luật doanh nghiệp và văn bản pháp luật khác có liên quan, Công ty luật TNHH Chuẩn A tư vấn quy trình và thủ tục thành lập công ty quản lý quỹ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Back to top