Luật 24 giờ

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cấp trước ngày 1/7/2015

Lĩnh vực : Đầu tư

Vị trí : Tất cả

Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương được cấp trước ngày luật đầu tư có hiệu lực thi hành (1/7/2015), nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại cơ quan đăng ký đầu tư để được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định nội dung dự án đầu tư được điều chỉnh và ghi lại toàn bộ nội dung dự án đầu tư không điều chỉnh, đang có hiệu lực theo quy định tại giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư và các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.

Đối với các dự án đầu tư, khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư dự án liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), sở kế hoạch và đầu tư gửi lấy ý kiến các đơn vị liên quan, sau đó tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Các trường hợp còn lại, sở kế hoạch và đầu tư xem xét quyết định điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trường hợp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương nêu trên có quy định nội dung đăng ký kinh doanh, sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư để thay thế nội dung dự án đầu tư trong giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương theo nguyên tắc nêu trên. Nội dung đăng ký kinh doanh tại giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương tiếp tục có hiệu lực.

Dự án đầu tư không thuộc diện quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật trước thời điểm luật đầu tư có hiệu lực thi hành (1/7/2015) nhưng thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của luật đầu tư, nghị định hướng dẫn thi hành luật đầu tư thì không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư hoặc điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư khi điều chỉnh dự án đầu tư, trừ các trường hợp sau đây:

a) Mở rộng quy mô dự án đầu tư dẫn đến dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của điều 30 và điều 31 luật đầu tư;

b) Bổ sung mục tiêu dự án đầu tư mà mục tiêu được bổ sung thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của điều 30 và điều 31 luật đầu tư;

c) Điều chỉnh dự án đầu tư trong đó có bổ sung một trong các nội dung như đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; đề nghị nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hoặc đề nghị sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Đối với các trường hợp quy định tại điểm a, b và c ở trên, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định. Trong trường hợp này, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư xem xét các nội dung điều chỉnh để quyết định chủ trương đầu tư.

Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư thuộc diện quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật trước thời điểm luật đầu tư có hiệu lực thi hành (1/7/2015) làm thay đổi nội dung văn bản quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

Back to top