Sản phẩm

Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Lĩnh vực : Đầu tư

Vị trí : Tất cả

Khi có nhu cầu cần thay đổi nội dung của dự án đầu tư ra nước ngoài liên quan đến nhà đầu tư thực hiện dự án, địa điểm đầu tư, mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, tiến độ đầu tư, ưu đãi đầu tư, việc sử dụng lợi nhuận để thực hiện dự án đầu tư ở nước ngoài thì nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho Bộ kế hoạch và đầu tư.

Hồ sơ đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài bao gồm:

  • Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
  • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
  • Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
  • Quyết định điều chỉnh dự án đầu tư ra nước ngoài của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của luật đầu tư;
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
  • Văn bản của cơ quan thuế xác nhận thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài.

Bộ kế hoạch và đầu tư điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho các doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Đối với các dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, khi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho các doanh nghiệp, Bộ kế hoạch và đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài trước khi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Trường hợp điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho các doanh nghiệp dẫn đến dự án đầu tư phải quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài, Bộ kế hoạch và đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài trước khi điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Back to top