Luật 24 giờ

Gia hạn quyền xuất nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài

Lĩnh vực : Đầu tư

Vị trí : Tất cả

Trước ngày hết hạn giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu sáu mươi (60) ngày làm việc, thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam có thể đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Không bị tước quyền hoạt động thương mại hoặc đang chịu hình phạt liên quan đến hoạt động thương mại theo quy định của pháp luật nước ngoài và pháp luật của Việt Nam;
  • Không có tiền án, không bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự đối với thương nhân nước ngoài là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật đối với thương nhân nước ngoài là tổ chức kinh tế;
  • Đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam;
  • Không bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam bao gồm:

  • Văn bản đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo mẫu của Bộ thương mại;
  • Báo cáo về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu từ thời điểm được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu đến thời điểm đề nghị gia hạn theo mẫu của Bộ thương mại;
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu đã cấp.

Hồ sơ đề nghị gia hạn giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam phải được lập bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh; phải được cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài hoặc cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam chứng nhận và thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam được gia hạn theo quy định của pháp luật Việt Nam là năm (5) năm.

Trong thời hạn năm (5) ngày làm việc, kể từ ngày được gia hạn giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam phải công bố công khai các nội dung được gia hạn trong giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Back to top