Chính sách

Tham gia giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

Tranh chấp nội bộ doanh nghiệp chỉ phát sinh khi có xung đột về quyền lợi vật chất giữa các thành viên góp vốn của công ty hoặc xung đột về quyền lực điều hành hoạt động nội bộ của doanh nghiệp.

Xung đột về quyền lợi vật chất chủ yếu là các tranh chấp nảy sinh trong quá trình xác định kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh, chia lãi và chịu lỗ.

Xung đột về quyền lực điều hành hoạt động nội bộ doanh nghiệp chủ yếu là các tranh chấp nảy sinh trong quá trình thay đổi tỷ lệ vốn góp, quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh, quyết định phương thức huy động vốn, quyết định phương thức đầu tư, quyết định giải pháp thị trường và chuyển giao công nghệ, quyết định định đoạt tài sản doanh nghiệp và những quyết định khác liên quan đến bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quan trọng của doanh nghiệp không đúng với các cam kết đã được thỏa thuận trong điều lệ công ty, trong quy chế quản lý nội bộ doanh nghiệp và không đúng theo quy định của pháp luật.

Để giải quyết các xung đột này, Công ty luật TNHH Chuẩn A phối hợp cùng doanh nghiệp tìm kiếm nguyên nhân hình thành xung đột và tư vấn cho doanh nghiệp lựa chọn giải pháp giải quyết tối ưu theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Công ty luật TNHH Chuẩn A còn cung cấp các chỉ dẫn pháp lý khác để doanh nghiệp tự mình tìm kiếm "lỗ hổng" pháp lý trong quản lý nội bộ doanh nghiệp để có phương án ngăn chặn xung đột nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Trường hợp nội bộ doanh nghiệp không tự giải quyết được các xung đột liên quan, Công ty luật TNHH Chuẩn A theo ủy quyền của doanh nghiệp nộp hồ sơ yêu cầu tòa án bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên theo quy định của pháp luật.

Back to top