Chính sách

Tham gia tố tụng các vụ án kinh tế

Lĩnh vực : Dân sự

Vị trí : Tất cả

Tòa án nhận đơn khởi kiện giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các tranh chấp kinh tế, kinh doanh thương mại sau đây:

1) Các dạng tranh chấp kinh tế:

- Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa các cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau hoặc một hay các bên không có đăng ký kinh doanh nhưng đều có mục đích lợi nhuận, bao gồm:

 • Mua bán hàng hóa;
 • Cung ứng dịch vụ;
 • Phân phối;
 • Đại diện, đại lý; ký gửi;
 • Thuê, cho thuê, thuê mua;
 • Tư vấn, kỹ thuật, xây dựng;
 • Vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng đường sắt, đường bộ, đường thủy nội địa;
 • Vận chuyển hàng hóa, hành khách bằng đường hàng không, đường biển;
 • Mua bán cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác;
 • Đầu tư, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm;
 • Thăm dò, khai thác.

- Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.

- Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

2) Tòa án nhận đơn yêu cầu giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các yêu cầu sau đây:

- Yêu cầu liên quan đến việc trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết các vụ tranh chấp theo quy định của pháp luật về trọng tài thương mại.

- Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của tòa án nước ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của tòa án nước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.

- Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định kinh doanh, thương mại của trọng tài nước ngoài.

3) Tòa án nhận đơn yêu cầu giải quyết theo thủ tục sơ thẩm theo sự lựa chọn của nguyên đơn, nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Nếu không biết nơi cư trú, làm việc, trụ sở của bị đơn thì nguyên đơn có thể yêu cầu tòa án nơi bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở cuối cùng hoặc nơi có tài sản giải quyết.

- Nếu tranh chấp phát sinh từ hoạt động của chi nhánh tổ chức thì nguyên đơn có thể yêu cầu tòa án nơi tổ chức có trụ sở hoặc nơi tổ chức có chi nhánh giải quyết.

- Nếu bị đơn không có nơi cư trú, làm việc, trụ sở ở Việt Nam thì nguyên đơn có thể yêu cầu tòa án nơi nguyên đơn cư trú, làm việc giải quyết.

- Nếu tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu tòa án nơi nguyên đơn cư trú, làm việc, có trụ sở hoặc nơi xảy ra việc gây thiệt hại giải quyết.

- Nếu tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu tòa án nơi hợp đồng được thực hiện giải quyết.

- Nếu các bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở ở nhiều nơi khác nhau thì nguyên đơn có thể yêu cầu tòa án nơi một trong các bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở giải quyết.

- Nếu tranh chấp bất động sản mà bất động sản có ở nhiều địa phương khác nhau thì nguyên đơn có thể yêu cầu tòa án nơi có một trong các bất động sản giải quyết.

Công ty luật TNHH Chuẩn A tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bảo vệ cho các nguyên đơn, bị đơn, bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan của các vụ án kinh tế nêu trên theo quy định của pháp luật.

Back to top