Chính sách

Thủ tục mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp

Lĩnh vực : Đầu tư

Vị trí : Tất cả

Thông tư 06/2019/TT-NHNN hướng dẫn về ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam do thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam ban hành ngày 26/6/2019, chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 6/9/2019 thay thế thông tư 19/2014/TT-NHNN với một số nội dung đặc biệt đáng lưu ý đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

Nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam được thực hiện góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam (VNĐ) theo mức vốn góp của nhà đầu tư được ghi nhận tại:

  • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
  • Giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thành lập và hoạt động theo pháp luật chuyên ngành);
  • Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài;
  • Hợp đồng PPP đã ký kết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tài liệu khác chứng minh việc góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

Thông tư 06/2019/TT-NHNN liệt kê thêm trường hợp cần phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp là các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài bao gồm:

1) Doanh nghiệp được thành lập theo hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông và phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

2) Doanh nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại điểm 1 nêu trên có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp, bao gồm:

  • Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp (hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc không có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài) dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp;
  • Doanh nghiệp được thành lập sau khi chia tách, sáp nhập, hợp nhất dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp;

3) Doanh nghiệp được thành lập mới theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

4) Doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Như vậy, kể cả trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp (hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc không có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài) dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cũng thuộc trường hợp phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.

Chậm nhất trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày thông tư này có hiệu lực, doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài là người không cư trú sở hữu cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải thực hiện chuyển đổi tài khoản theo quy định tại điều 13 của thông tư.

Back to top