Chính sách

Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư

Lĩnh vực : Đầu tư

Vị trí : Tất cả

1/ Các dự án thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư:

  • Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội theo quy định tại điều 30 luật đầu tư;
  • Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của thủ tướng Chính phủ theo quy định tại điều 31 luật đầu tư;
  • Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại điều 32 luật đầu tư.

2/ Quy định xử lý các trường hợp đặc thù ở Đồng Nai:

a) Các dự án khai thác tài nguyên khoáng sản, Sở tài nguyên và môi trường chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định lựa chọn tổ chức, cá nhân để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại điều 25 nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ và phê duyệt trữ lượng làm căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của luật đầu tư trước khi cấp giấy phép khoáng sản.

b) Các dự án đầu tư trạm điện, tuyến đường dây điện, hệ thống chiếu sáng (không bao gồm các dự án nhà máy điện), Sở công thương chủ trì đề xuất theo quy định của luật điện lực và các quy định liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quyết định chủ trương đầu tư.

c) Các dự án đầu tư vào Khu liên hợp công nông nghiệp Dofico; các cụm công nghiệp, làng nghề có nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng đã được quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, hoặc quyết định phê duyệt dự án đầu tư (trường hợp nhà đầu tư là trung tâm phát triển cụm công nghiệp, cụm cơ sở ngành nghề nông thôn); các dự án của nhà đầu tư cấp 2 đầu tư vào các khu vực đã có nhà đầu tư cấp 1 đầu tư xây dựng hạ tầng theo dự án đầu tư được duyệt:

- Đơn vị đầu tư hạ tầng chịu trách nhiệm về lĩnh vực đầu tư của dự án phù hợp quy hoạch xây dựng và quy hoạch ngành để có bản ghi nhớ với nhà đầu tư cấp 2 về cho thuê lại đất có hạ tầng kèm theo sơ đồ vị trí khu đất dự án.

- Nhà đầu tư lập hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư; nhà đầu tư nước ngoài lập hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

d) Các dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai, việc quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện theo quy định của luật công nghệ cao và quy định của Chính phủ.

Trong thời gian Ban quản lý khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai chưa đi vào hoạt động, các dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai tạm thời thực hiện thủ tục như quy định tại điểm c) nêu trên.

e) Trường hợp nhà đầu tư thuê lại tài sản gắn liền với đất đã được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật để đầu tư sản xuất kinh doanh, nhà đầu tư ký kết hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất với bên cho thuê kèm theo sơ đồ vị trí nhà xưởng. Điều kiện việc cho thuê/thuê tài sản gắn liền với đất có sẵn:

* Điều kiện đối với bên cho thuê:

- Dự án đầu tư khu vực cho thuê đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng cho thuê mặt bằng, kho bãi, nhà xưởng.

- Bên cho thuê đã hoàn thành hồ sơ đất đai (đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), hoàn thành hồ sơ xây dựng công trình cho thuê (đã được cấp quyền sở hữu công trình hoặc tài sản trên đất).

- Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.

- Thời hạn cho thuê không vượt quá thời hạn sử dụng đất. Trường hợp mặt bằng, kho bãi, nhà xưởng nằm trong khu vực thuộc diện phải giải tỏa di dời thì thời hạn cho thuê không quá thời hạn phải giải tỏa di dời.

** Điều kiện đối với bên thuê:

- Có dự án đầu tư phù hợp với mục đích sử dụng đất quy định tại quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bên cho thuê.

- Tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường.

*** Trường hợp dự án đầu tư của bên thuê phù hợp các điều kiện tại điểm (*), (**), nhà đầu tư lập hồ sơ tương tự hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư; nhà đầu tư nước ngoài lập hồ sơ tương tự hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Sở kế hoạch và đầu tư lấy ý kiến các sở, ngành và địa phương, tổng hợp báo cáo xin ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có văn bản chấp thuận dự án, Sở kế hoạch và đầu tư thực hiện như sau:

- Đối với dự án của nhà đầu tư trong nước, Sở kế hoạch và đầu tư gửi văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cho nhà đầu tư làm cơ sở triển khai thực hiện hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong nước nếu nhà đầu tư trong nước có nhu cầu cấp giấy chứng nhận đầu tư.

- Đối với dự án của nhà đầu tư nước ngoài Sở kế hoạch và đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án.

f) Nhà đầu tư thuê lại tài sản gắn liền với đất đã được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật, nhưng mục tiêu đầu tư không phù hợp với mục đích sử dụng đất quy định tại quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chức năng được phép sử dụng của tài sản gắn liền với đất trong giấy chứng nhận sở hữu công trình của bên cho thuê, bên cho thuê phải thực hiện thủ tục điều chỉnh mục đích sử dụng đất và chức năng của tài sản gắn liền với đất trong quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mục đích sử dụng đất điều chỉnh phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và phù hợp với ngành nghề đầu tư kinh doanh dự kiến cho thuê theo quy định của luật đất đai trước khi cho thuê lại tài sản gắn liền với đất.

Sở tài nguyên và môi trường có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh mục đích sử dụng đất và chức năng của tài sản gắn liền với đất trong quyết định cho thuê đất theo quy định của luật đất đai.

g) Sở kế hoạch và đầu tư thực hiện lấy ý kiến các ngành và địa phương, tổng hợp báo cáo xin ý kiến chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai trước khi nhà đầu tư lập hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đối với trường hợp sau:

- Nhà đầu tư đang được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc các khu vực thuộc diện di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị, nhà đầu tư có nguyện vọng chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại vị trí đang sử dụng phù hợp với quy hoạch được duyệt.

- Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng tài sản kèm theo quyền sử dụng đất hợp pháp của nhà đầu tư cũ (đang được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc các khu vực thuộc diện di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị), nhưng có mục tiêu đầu tư thay đổi so với mục đích sử dụng đất quy định tại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất của nhà đầu tư cũ.

h) Nhà đầu tư trong nước đầu tư sản xuất kinh doanh qua việc sử dụng nhà ở, đất ở của mình được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật hoặc thuê nhà ở, đất ở được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật, phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh chỉ giới hạn trong ranh giới, diện tích đất ở, nhà ở được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hoặc quyền sử dụng đất ở và nhà ở.

- Ngành nghề đầu tư sản xuất kinh doanh không thuộc danh mục các ngành nghề không được đầu tư sản xuất kinh doanh trên đất ở và nhà ở theo phụ lục 1 của quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai quy định trình tự thực hiện thủ tục đầu tư các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh ngoài các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

- Nhà đầu tư trong nước đầu tư đáp ứng các điều kiện về quy mô đầu tư và ngành nghề đầu tư chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp để đăng ký ngành nghề kinh doanh và địa điểm trụ sở chính doanh nghiệp mà không phải lập thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, không phải lập thủ tục thuê đất hoặc giao đất. Thủ tục xây dựng công trình được thực hiện theo thủ tục xây dựng nhà ở phù hợp quy định của luật nhà ở, luật xây dựng.

- Quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh nhà đầu tư trong nước phải đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động, an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, bố trí đủ chỗ đậu xe phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định. Trường hợp nhà đầu tư vi phạm quy định trên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu nhà đầu tư phải ngưng sản xuất kinh doanh tại vị trí trên và bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

i) Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư dự án qua việc thuê lại nhà ở, đất ở được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật chỉ được xem xét đối với lĩnh vực thương mại dịch vụ. Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của luật đầu tư.

j) Đối với dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp theo quy hoạch được thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhà đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư tại Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai.

k) Đối với dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở, thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện theo quy định này. Sau khi dự án đầu tư được cấp quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư lập các thủ tục liên quan theo quy định của luật nhà ở, Sở xây dựng tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai xem xét quyết định về thủ tục này theo hướng hạn chế tối đa các nội dung trùng lắp với thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện theo quy định này.

3/ Các dự án mà nhà đầu tư phải thực hiện thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi trình quyết định chủ trương đầu tư:

Nhà đầu tư thực hiện thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi trình hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư, đối với các dự án đầu tư thuộc danh mục các dự án thuộc trách nhiệm thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ tài nguyên và môi trường tại phụ lục III kèm theo nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và một số trường hợp nhạy cảm có yếu tố ảnh hưởng đến môi trường.

Nhà đầu tư cần nghiên cứu tính khả thi của dự án để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình phê duyệt theo quy định trước khi trình hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư và tự chịu trách nhiệm về các khoản chi phí liên quan đến việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Nhà đầu tư không được bồi hoàn các khoản chi phí này nếu dự án không được cơ quan có thẩm quyền cấp quyết định chủ trương đầu tư.

4/ Cơ quan thẩm định dự án đầu tư:

- Cơ quan chủ trì thẩm định dự án đầu tư: Sở kế hoạch và đầu tư.

- Các cơ quan thẩm định dự án đầu tư: Sở tài nguyên và môi trường; Sở xây dựng; Sở giao thông vận tải; Sở tài chính; Sở khoa học và công nghệ; Sở tư pháp; các sở chuyên ngành liên quan ngành nghề dự án đầu tư (gồm các sở: Công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn hóa thể thao và du lịch, giáo dục và đào tạo, y tế, lao động thương binh và xã hội, thông tin và truyền thông); Cục thuế Đồng Nai; Cục hải quan Đồng Nai; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai; ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa (có dự án đầu tư trên địa bàn).

- Đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên quy định tại khoản 2 điều 31 luật đầu tư phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Sở kế hoạch và đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến của Bộ kế hoạch và đầu tư, bộ quản lý chuyên ngành và các cơ quan thẩm định dự án đầu tư.

- Đối với những ngành, phân ngành dịch vụ chưa cam kết hoặc không được quy định tại biểu cam kết của Việt Nam trong WTO và điều ước quốc tế về đầu tư mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định về điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài, Sở kế hoạch và đầu tư chuyển hồ sơ lấy ý kiến Bộ kế hoạch và đầu tư và bộ quản lý chuyên ngành để xem xét, quyết định.

5/ Thành phần hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư:

Thành phần hồ sơ đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của tỉnh, thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 33 luật đầu tư và bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành kế hoạch và đầu tư được ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, công bố áp dụng thực hiện, cụ thể:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

- Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức (bản sao công chứng đối với nhà đầu tư trong nước, bản sao được hợp pháp hóa lãnh sự đối với nhà đầu tư nước ngoài);

- Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

- Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đối với dự án đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

- Trường hợp dự án không đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nhà đầu tư nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

Trường hợp dự án đề nghị nhà nước giao đất, cho thuê đất, trong thành phần hồ sơ bổ sung sơ đồ vị trí dự án đầu tư được đơn vị có chức năng đo đạc thực hiện trên nền bản đồ địa chính. Riêng dự án khai thác khoáng sản phải có giấy phép thăm dò khoáng sản, quyết định phê duyệt trữ lượng và quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 điều 32 của luật đầu tư gồm các nội dung: Tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Thành phần hồ sơ đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của thủ tướng Chính phủ, gồm:

  • Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 điều 33 luật đầu tư;
  • Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);
  • Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;
  • Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư.

6/ Thời gian và trình tự thẩm định hồ sơ dự án đầu tư:

a) Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

Trong thời hạn 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở kế hoạch và đầu tư thông báo kết quả cho nhà đầu tư:

- Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Sở kế hoạch và đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến các cơ quan thẩm định về các nội dung quy định tại khoản 3 điều 30 nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan thẩm định có ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình và gửi Sở kế hoạch và đầu tư.

Trường hợp cần thiết phải xem xét thực địa vị trí dự án, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Sở kế hoạch và đầu tư chủ trì mời các cơ quan thẩm định có liên quan khảo sát địa điểm dự án và lập biên bản khảo sát địa điểm dự án. Trong thời hạn 10 ngày làm việc sau khi khảo sát địa điểm dự án các cơ quan được mời tham gia khảo sát địa điểm có ý kiến thẩm định dự án gửi Sở kế hoạch và đầu tư.

- Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư và đầy đủ ý kiến thẩm định cơ quan thẩm định có liên quan, Sở kế hoạch và đầu tư tổng hợp lập báo cáo thẩm định kèm theo dự thảo văn bản quyết định chủ trương đầu tư trình ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của thủ tướng Chính phủ:

- Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở kế hoạch và đầu tư gửi 2 bộ hồ sơ cho Bộ kế hoạch và đầu tư đồng thời gửi hồ sơ cho cơ quan thẩm định liên quan đến dự án đầu tư để lấy ý kiến về các nội dung quy định tại khoản 3 điều 30 nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan thẩm định có ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình gửi Sở kế hoạch và đầu tư.

Trường hợp cần thiết phải xem xét thực địa vị trí dự án, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ Sở kế hoạch và đầu tư chủ trì mời các cơ quan thẩm định có liên quan khảo sát địa điểm dự án và lập biên bản khảo sát địa điểm dự án. Trong thời hạn 10 ngày làm việc sau khi khảo sát địa điểm dự án các cơ quan được mời tham gia khảo sát địa điểm có ý kiến thẩm định dự án gửi Sở kế hoạch và đầu tư.

- Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và đầy đủ ý kiến của các cơ quan thẩm định dự án, Sở kế hoạch và đầu tư tổng hợp trình ủy ban nhân dân tỉnh xem xét có ý kiến gửi Bộ kế hoạch và đầu tư.

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo của Sở kế hoạch và đầu tư, ủy ban nhân dân tỉnh xem xét có văn bản góp ý kiến gửi Bộ kế hoạch và đầu tư.

- Bộ kế hoạch và đầu tư thẩm định dự án và lập báo cáo thẩm định trình thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư có trách nhiệm phối hợp với đơn vị có chức năng đo đạc để lập bản vẽ vị trí, ranh giới diện tích khu đất thực hiện dự án cung cấp cho các cơ quan để làm cơ sở thẩm định dự án.

7/ Nội dung thẩm định dự án đầu tư:

Các cơ quan thẩm định dự án đầu tư xem xét hồ sơ dự án đầu tư và có ý kiến thẩm định các nội dung sau đây:

- Sở kế hoạch và đầu tư: Đánh giá việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (đối với dự án có mục tiêu thuộc ngành nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài); sự phù hợp của dự án với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

- Sở tài nguyên và môi trường: Đánh giá căn cứ pháp lý về quyền sử dụng địa điểm đầu tư của nhà đầu tư, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, sơ đồ vị trí dự án; có ý kiến về tác động môi trường và các giải pháp bảo vệ môi trường. Trường hợp dự án có đề xuất giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Sở xây dựng: Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch xây dựng, quy mô xây dựng công trình của dự án. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, Sở xây dựng đánh giá thêm về sự phù hợp của dự án so với các quy định của pháp luật về nhà ở, về kinh doanh bất động sản, pháp luật về xây dựng… như: Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh, chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, diện tích đất dành để phát triển nhà ở xã hội, điều kiện năng lực của nhà đầu tư.

- Sở khoa học và công nghệ: Đánh giá về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư (đối với dự án sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao quy định tại điểm b khoản 1 điều 32 luật đầu tư).

- Các sở chuyên ngành: Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch ngành do đơn vị mình quản lý, hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đầu tư.

- Cơ quan thuế cấp tỉnh: Đề xuất về ưu đãi về miễn giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, cơ sở pháp lý của ưu đãi, đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi (nếu có).

- Cơ quan hải quan cấp tỉnh: Đề xuất ưu đãi thuế xuất nhập khẩu, cơ sở pháp lý của ưu đãi, đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi (nếu có).

- Sở tài chính: Đánh giá hiệu quả kinh tế đối với dự án, năng lực tài chính của nhà đầu tư.

- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh: Có ý kiến về quy hoạch quốc phòng tại địa điểm dự án.

- Ủy ban nhân dân cấp huyện: Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn mới, thẩm định sơ đồ vị trí dự án, hiện trạng và nguồn gốc đất tại vị trí dự án và các nội dung khác liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Để có thêm thông tin chi tiết về thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, vui lòng liên hệ với Công ty luật TNHH Chuẩn A để được giải đáp và hỗ trợ.

Back to top