Luật 24 giờ

Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất

Lĩnh vực : Bất động sản

Vị trí : Tất cả

Tặng cho quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao quyền sử dụng đất cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận theo quy định của bộ luật dân sự và pháp luật về đất đai.

1) Tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất, hồ sơ gồm có:

  • Văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho hoặc quyết định tặng cho;
  • Giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất.

2) Tặng cho quyền sử dụng đất, hồ sơ gồm có:

  • Văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho hoặc quyết định tặng cho;
  • Giấy tờ về quyền sử dụng đất.

3) Tặng cho quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, hồ sơ gồm có:

  • Văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho hoặc quyết định tặng cho;
  • Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
  • Trường hợp bên tặng cho là chủ sở hữu tài sản, không là người sử dụng đất thì phải có văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được tặng cho tài sản theo quy định của pháp luật.

Công ty luật TNHH Chuẩn A lưu ý, văn bản cam kết tặng cho hoặc hợp đồng tặng cho nêu trên phải có công chứng hoặc chứng thực của ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

Back to top