Sản phẩm

Thủ tục thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 4 hợp tác xã tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung của hợp tác xã, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý liên hiệp hợp tác xã.

Khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển đến trình độ cao hơn thì sẽ hình thành doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo luật doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bao gồm:

  • Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
  • Điều lệ;
  • Phương án sản xuất, kinh doanh;
  • Danh sách thành viên và hợp tác xã thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;
  • Nghị quyết hội nghị thành lập;
  • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với ngành, nghề kinh doanh mà pháp luật quy định phải có vốn pháp định;
  • Bản sao chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân đối với ngành, nghề mà pháp luật quy định phải có chứng chỉ hành nghề.

Trước khi hoạt động, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính.

Back to top