Sản phẩm

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

Doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của tòa án hoặc trọng tài thực hiện theo trình tự, thủ tục sau đây:

  • Người đề nghị đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp gửi đề nghị đăng ký thay đổi đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày bản án hoặc quyết định có hiệu lực thi hành. Kèm theo đề nghị đăng ký phải có bản sao bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành;
  • Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới theo nội dung bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực thi hành trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị đăng ký. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho người đề nghị đăng ký thay đổi biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.

Back to top