Chính sách

Trách nhiệm thực hiện dự án của nhà đầu tư

Lĩnh vực : Đầu tư

Vị trí : Tất cả

Sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhà đầu tư thực hiện các thủ tục sau đây để triển khai thực hiện dự án:

a) Thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của luật doanh nghiệp (đối với dự án của nhà đầu tư nước ngoài);

b) Ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trong trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định tại quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;

c) Thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

d) Thực hiện thủ tục về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng;

e) Hoàn thành thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường theo quy định tại điều 18 và điều 25 luật bảo vệ môi trường năm 2014.

Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng nội dung quy định tại quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quy định của pháp luật có liên quan.

Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư theo quy định của luật đầu tư, nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ và pháp luật liên quan; cung cấp các văn bản, tài liệu, thông tin liên quan đến nội dung kiểm tra, thanh tra và giám sát hoạt động đầu tư cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của luật đầu tư.

Back to top