Luật 24 giờ

Tư vấn chấm dứt hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Lĩnh vực : Đầu tư

Vị trí : Tất cả

Dự án đầu tư ra nước ngoài chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau đây:

  • Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án;
  • Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
  • Theo quy định của hợp đồng và điều lệ doanh nghiệp;
  • Nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài;
  • Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mà dự án đầu tư không được nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận, hoặc quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận mà dự án đầu tư không được triển khai;
  • Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đã đăng ký và không thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ đầu tư;
  • Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư mà nhà đầu tư không có văn bản báo cáo về tình hình hoạt động của dự án đầu tư;
  • Tổ chức kinh tế ở nước ngoài bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;
  • Theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài.

Bộ kế hoạch và đầu tư quyết định chấm dứt hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài trong các trường hợp nêu trên.

Back to top