Chính sách

Tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư

Lĩnh vực : Đầu tư

Vị trí : Tất cả

Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  • Không thuộc trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy định của luật đầu tư;
  • Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;
  • Tuân thủ điều kiện theo quy định của luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản khi chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
  • Điều kiện quy định tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có).

Trường hợp chuyển nhượng dự án thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ điều chỉnh nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định của pháp luật kèm theo hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư.

Back to top