Chính sách

Tư vấn hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Lĩnh vực : Đầu tư

Vị trí : Tất cả

Nhà đầu tư được quyết định hoạt động đầu tư theo quy định của luật đầu tư và của pháp luật khác có liên quan; được tiếp cận, sử dụng các nguồn vốn tín dụng, quỹ hỗ trợ, sử dụng đất đai và tài nguyên khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

1) Các hình thức đầu tư tại Việt Nam:

  • Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế và thực hiện dự án đầu tư;
  • Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư;
  • Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa Việt Nam và nước ngoài;
  • Đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;
  • Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, sáp nhập hoặc mua lại doanh nghiệp;
  • Đầu tư gián tiếp, nhà đầu tư không trực tiếp thực hiện các hoạt động đầu tư.

2) Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư:

  • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm;
  • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm;
  • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn không quá 70 năm;
  • Đối với dự án đầu tư được nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng nhà đầu tư chậm được bàn giao đất thì thời gian chậm bàn giao đất không tính vào thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu về tài sản, vốn đầu tư, thu nhập và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của nhà đầu tư.

Back to top