Luật 24 giờ

Tư vấn quyền phân phối hàng hóa tại Việt Nam

Lĩnh vực : Đầu tư

Vị trí : Tất cả

Để được cấp giấy phép kinh doanh mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa tại Việt Nam, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

  • Là nhà đầu tư thuộc các nước, vùng lãnh thổ của điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và trong điều ước quốc tế đó Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường về mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;
  • Hình thức đầu tư phù hợp với cam kết trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với pháp luật Việt Nam;
  • Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam;
  • Phạm vi hoạt động phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam và phù hợp với pháp luật Việt Nam;
  • Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận.

Nếu không đáp ứng được các điều kiện nêu trên, Bộ công thương sẽ xem xét việc mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho từng trường hợp cụ thể của doanh nghiệp trước khi chuyển cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép kinh doanh.

Điều kiện lập cơ sở bán lẻ:

  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ lập cơ sở bán lẻ thứ nhất sau khi được cấp phép quyền phân phối;
  • Việc lập cơ sở bán lẻ thứ nhất không phải thực hiện đề nghị cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Việc lập cơ sở bán lẻ, bao gồm cơ sở bán lẻ thứ nhất phải tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý nhà nước đối với hoạt động bán lẻ và phù hợp với quy hoạch liên quan của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi dự kiến lập cơ sở bán lẻ;
  • Việc lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được xem xét cho từng trường hợp cụ thể và căn cứ nhu cầu kinh tế của địa bàn nơi đặt cơ sở bán lẻ theo các tiêu chí như số lượng các cơ sở bán lẻ, sự ổn định của thị trường, mật độ dân cư và quy mô của địa bàn cấp quận, huyện nơi dự kiến đặt cơ sở bán lẻ. Không áp dụng quy định này cho trường hợp lập cơ sở bán lẻ có diện tích dưới 500m2 tại khu vực được tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy hoạch cho hoạt động mua bán hàng hóa và đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng trừ thay đổi quy hoạch và điều kiện này không còn tồn tại.

Với kinh nghiệm giải trình Bộ công thương và cơ quan quản lý đầu tư khác của Việt Nam trong việc đăng ký hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Công ty luật TNHH Chuẩn A hướng dẫn doanh nghiệp tìm hiểu quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; hỗ trợ doanh nghiệp xác định các điều kiện đăng ký quyền phân phối hàng hóa cho từng loại hàng hóa cụ thể; thay mặt doanh nghiệp nộp hồ sơ và đăng ký quyền phân phối hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Back to top