Luật 24 giờ

Tư vấn tổ chức lại doanh nghiệp

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

Tổ chức lại doanh nghiệp là quá trình sắp xếp lại và thay đổi lại hình thức pháp lý của doanh nghiệp theo nhu cầu và năng lực sản xuất - kinh doanh mới của doanh nghiệp, mang lại cho doanh nghiệp hiệu quả kinh tế cao trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Tổ chức lại doanh nghiệp được tiến hành bằng các hình thức sau đây:

  • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn;
  • Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần;
  • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn;
  • Chia, tách, hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp;
  • Sắp xếp lại tổng công ty và tập đoàn kinh tế nhà nước.

Căn cứ vào nhu cầu và năng lực sản xuất - kinh doanh hiện có của doanh nghiệp, Công ty luật TNHH Chuẩn A tư vấn doanh nghiệp lựa chọn hình thức doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp sắp xếp lại doanh nghiệp theo lợi thế so sánh của từng doanh nghiệp cụ thể, giúp doanh nghiệp phát huy có hiệu quả hoạt động sản xuất - kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Công ty luật TNHH Chuẩn A còn cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan khác cho doanh nghiệp để doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch như đã đặt ra.

Back to top