Chính sách

Việc sử dụng đất của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Lĩnh vực : Bất động sản

Vị trí : Tất cả

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất dưới hình thức thuê đất trả tiền thuê hàng năm

(i) Quyền và nghĩa vụ chung (được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; thực hiện nghĩa vụ tài chính, giao lại đất khi bị thu hồi, hết thời hạn nhưng không được gia hạn…);

(ii) Thế chấp bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam; góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê;

(iii) Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê;

(iv) Cho thuê nhà ở trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất dưới hình thức thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê hoặc được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

(i) Quyền và nghĩa vụ chung (được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất; thực hiện nghĩa vụ tài chính, giao lại đất khi bị thu hồi, hết thời hạn nhưng không được gia hạn…);

(ii) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất trong thời hạn sử dụng đất;

(iii) Cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất trong thời hạn sử dụng đất;

(iv) Thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam trong thời hạn sử dụng đất;

(v) Góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh trong thời hạn sử dụng đất.

Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp FDI được nhà nước giao đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

(i) Trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở mà được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì có quyền và nghĩa vụ như trường hợp không được miễn hoặc không được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

(ii) Trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư mà được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì có quyền và nghĩa vụ như trường hợp không được miễn hoặc không được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với loại đất có mục đích sử dụng tương ứng;

(iii) Trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu mà được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất thì có quyền và nghĩa vụ như trường hợp nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm đối với loại đất có mục đích sử dụng tương ứng.

Back to top