Văn bản pháp luật

Quốc hội

- Luật đất đai 1993;

- Luật doanh nghiệp nhà nước 2003;

- Luật luật sư 2006;

- Luật thuế thu nhập cá nhân 2007;

- Luật cán bộ, công chức 2008;

- Luật viên chức 2010;

Luật tố tụng hành chính 2010;

- Luật các tổ chức tín dụng 2010;

- Luật khiếu nại 2011;

- Luật tố cáo 2011;

- Luật xử lý vi phạm hành chính 2012;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật luật sư 2012;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012;

- Luật đất đai 2013;

- Luật nhà ở 2014;

- Luật kinh doanh bất động sản 2014;

- Luật hôn nhân và gia đình 2014;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Bộ luật dân sự 2015;

Luật tố tụng hành chính 2015;

- Bộ luật tố tụng dân sự 2015;

- Bộ luật hình sự 2015;

- Bộ luật tố tụng hình sự 2015;

- Văn bản hợp nhất luật thuế thu nhập cá nhân ngày 8/1/2015;

- Luật hình sự sửa đổi 2017;

- Luật tố cáo 2018;

- Luật quản lý thuế 2019;

- Bộ luật lao động 2019;

- Luật bảo vệ môi trường 2020;

- Luật đầu tư 2020;

- Luật doanh nghiệp 2020;

Chính phủ

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai;

- Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đầu tư;

Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai;

Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15/1/2018 quy định chi tiết luật thương mại và quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

- Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ;

- Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn;

- Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai;

- Văn bản số 29/CP-KTTH ngày 21/1/2021 đính chính nghị định số 125/2020/NĐ-CP

- Nghị định 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 quy định thi hành bộ luật dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ;

- Nghị định 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư;

Bộ tài chính

- Thông tư hướng dẫn thi hành luật thuế GTGT và nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế GTGT;

Thông tư 48/2019/TT-BTC ngày 8/8/2019 hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp;

- Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 hướng dẫn thực hiện một số điều  của luật quản lý thuế ngày 13/6/2019, nghị định số 123/2020/NĐCP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;

Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế;

Bộ kế hoạch và đầu tư

- Văn bản số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 triển khai thi hành luật đầu tư;

- Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

- Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT ngày 9/4/2021 quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Bộ tài nguyên môi trường

- Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về hồ sơ địa chính;

- Thông tư 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;

- Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 quy định chi tiết nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành luật đất đai;

Thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đất đai;

Bộ công thương

- Thông tư 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Bộ tư pháp

- Thông tư 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành luật luật sư, nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật luật sư;

Ngân hàng nhà nước Việt Nam

- Thông tư số 04/2015/TT-NHNN ngày 31/3/2015 quy định về quỹ tín dụng nhân dân;

- Thông tư số 01/2018/TT-NHNN ngày 26/1/2018 quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt;

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

- Quy định trình tự thực hiện thủ tục đầu tư các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh ngoài các khu công nghiệp tập trung trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 26/6/2020 quy định về tiêu chuẩn và trình tự thủ tục giải quyết tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 quy định tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Back to top