Luật 24 giờ

Chuyển nhượng quyền thuê đất

Lĩnh vực : Bất động sản

Vị trí : Tất cả

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhà nước Việt Nam cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có quyền bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi có đủ điều kiện theo quy định. Người mua tài sản được nhà nước tiếp tục cho thuê đất trong thời hạn sử dụng đất còn lại theo giá đất cụ thể, sử dụng đất đúng mục đích đã được xác định trong dự án.

1) Điều kiện bán tài sản gắn liền với đất thuê của nhà nước:

- Tài sản gắn liền với đất thuê được tạo lập hợp pháp theo quy định của pháp luật;

- Đã hoàn thành việc xây dựng theo đúng quy hoạch xây dựng chi tiết và dự án đầu tư đã được phê duyệt, chấp thuận.

2) Người mua tài sản gắn liền với đất thuê phải bảo đảm điều kiện sau:

- Có năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư;

- Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư;

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó.

Để có thêm thông tin chi tiết về chuyển nhượng quyền thuê đất, vui lòng liên hệ Văn phòng luật sư Bảo An để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Back to top