Chính sách

Dịch vụ bổ sung giấy phép công ty chứng khoán

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

Công ty chứng khoán đã được cấp giấy phép thành lập và hoạt động khi bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán thì phải bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động.

Hồ sơ đề nghị bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động cho công ty chứng khoán bao gồm:

  • Giấy đề nghị cấp bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động;
  • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm việc thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán;
  • Xác nhận của ngân hàng về mức vốn pháp định gửi tại tài khoản phong tỏa mở tại ngân hàng;
  • Dự kiến phương án hoạt động kinh doanh chứng khoán trong ba năm đầu phù hợp với nghiệp vụ kinh doanh đề nghị cấp giấy phép kèm theo các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ, quy trình quản lý rủi ro;
  • Điều lệ sửa đổi, bổ sung đã được đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty thông qua;
  • Quyết định của đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị hoặc quyết định của hội đồng thành viên hoặc chủ sở hữu công ty về việc bổ sung nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.

Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động. Trường hợp từ chối, Ủy ban chứng khoán nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Công ty chứng khoán được cấp bổ sung giấy phép thành lập và hoạt động phải thực hiện công bố giấy phép bổ sung trong thời hạn và theo phương thức do luật chứng khoán quy định.

Back to top