Chính sách

Dịch vụ chuyển đổi doanh nghiệp

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

Với hành lang pháp lý ngày càng rộng mở, các doanh nghiệp tham gia thị trường sẽ có nhiều lựa chọn để tìm ra hướng đi mới cho mô hình quản lý và điều hành phù hợp với nhu cầu phát triển thực tế của từng doanh nghiệp.

Dịch vụ chuyển đổi doanh nghiệp của Công ty luật TNHH Chuẩn A bao gồm:

1/ Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần:

Đối với doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần thì thực hiện theo quy định của pháp luật về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể được chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức sau đây:

 • Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;
 • Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn kinh doanh;
 • Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;
 • Kết hợp phương thức quy định tại các điểm nêu trên.

Công ty phải đăng ký chuyển đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của luật doanh nghiệp; đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2/ Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Công ty cổ phần có thể được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo phương thức sau đây:

 • Một cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần, phần vốn góp tương ứng của tất cả các cổ đông còn lại;
 • Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là cổ đông nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của tất cả cổ đông của công ty;
 • Công ty chỉ còn lại một cổ đông trong thời gian vượt quá thời hạn yêu cầu số lượng tối thiểu công ty cổ phần theo quy định của luật doanh nghiệp.

Việc chuyển nhượng hoặc nhận góp vốn đầu tư bằng cổ phần, phần vốn góp ở trên phải thực hiện theo giá thị trường, giá được định theo phương pháp tài sản, phương pháp dòng tiền chiết khấu hoặc phương pháp khác.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thực hiện xong việc chuyển nhượng, công ty nộp hồ sơ chuyển đổi tại cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của luật doanh nghiệp; đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3/ Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

Công ty cổ phần có thể được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn theo phương thức sau đây:

 • Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn mà không huy động thêm hoặc chuyển nhượng cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác;
 • Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
 • Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồng thời chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác góp vốn;
 • Chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn kết hợp các phương thức nêu trên.

Công ty phải đăng ký chuyển đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công ty chuyển đổi kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của luật doanh nghiệp; đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của công ty trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

4/ Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn:

Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Có đủ các điều kiện theo quy định của luật doanh nghiệp;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu công ty (đối với việc chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu) hoặc thành viên (đối với việc chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên);
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp tư nhân và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty trách nhiệm hữu hạn được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó;
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu có đủ các điều kiện như đã nêu ở trên.

Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định của luật doanh nghiệp; đồng thời cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Back to top