Luật 24 giờ

Dịch vụ đăng ký biến động đất đai

Lĩnh vực : Bất động sản

Vị trí : Tất cả

Đăng ký biến động đất đai về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được tiến hành do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận; giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp giấy chứng nhận.

Đăng ký biến động đất đai được thực hiện đối với trường hợp đã được đăng ký, cấp giấy chứng nhận mà có thay đổi sau đây:

  • Có thay đổi về người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất;
  • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được phép đổi tên;
  • Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích, số hiệu, địa chỉ thửa đất;
  • Có thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký.

Trường hợp có chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới đất tại thời điểm có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất phải theo đúng số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới đất có thay đổi so với ranh giới đất tại thời điểm có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định của luật đất đai.

Back to top