Sản phẩm

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa

Lĩnh vực : Khác...

Vị trí : Tất cả

Nhãn hiệu hàng hóa là dấu hiệu của một hoặc nhiều doanh nghiệp dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp này với những hàng hóa, dịch vụ cùng loại của doanh nghiệp khác.

Dấu hiệu dùng làm nhãn hiệu có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc từ ngữ kết hợp với hình ảnh được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

Với chức năng là công cụ marketing nhằm truyền đạt tới người tiêu dùng uy tín của sản phẩm dịch vụ mang nhãn hiệu, được hình thành bởi trí tuệ mà doanh nghiệp đầu tư cho sản phẩm dịch vụ đó. Nhãn hiệu được xem là tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của Công ty luật TNHH Chuẩn A bao gồm:

  • Lập tờ khai đăng ký nhãn hiệu hàng hóa theo quy định;
  • Chuẩn bị mẫu nhãn hiệu cho hàng hóa và dịch vụ;
  • Xây dựng quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận;
  • Lập thuyết minh về tính chất, chất lượng đặc trưng (hoặc đặc thù) của sản phẩm mang nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu đăng ký là nhãn hiệu tập thể dùng cho sản phẩm có tính chất đặc thù hoặc là nhãn hiệu chứng nhận chất lượng của sản phẩm hoặc là nhãn hiệu chứng nhận nguồn gốc địa lý);
  • Vẽ bản đồ xác định lãnh thổ (đối với nhãn hiệu phải chứng nhận nguồn gốc địa lý của sản phẩm);
  • Đại diện nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa cho doanh nghiệp theo quy định.

Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, Cục sở hữu trí tuệ đánh giá tính hợp lệ của đơn theo yêu cầu về hình thức, đối tượng loại trừ, quyền nộp đơn để ra kết luận chấp nhận đơn hợp lệ hay không hợp lệ.

Đơn đăng ký nhãn hiệu chấp nhận là hợp lệ được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ. Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin được ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

Đơn đăng ký nhãn hiệu đã được công nhận là hợp lệ được thẩm định nội dung để đánh giá khả năng cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đối tượng nêu trong đơn theo các điều kiện bảo hộ. Thời hạn thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu không quá 9 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Back to top