Luật 24 giờ

Dịch vụ đăng ký quyền sử dụng đất

Lĩnh vực : Bất động sản

Vị trí : Tất cả

Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là việc ghi vào hồ sơ địa chính về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với một thửa đất xác định và cấp giấy chứng nhận cho thửa đất, tài sản gắn liền với thửa đất đó nhằm chính thức xác lập quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất bao gồm:

1) Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại ủy ban nhân dân xã nơi có đất, hồ sơ như sau:

  • Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai;
  • Văn bản ủy quyền xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (nếu có).

2) Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định như sau:

- Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm thẩm tra, xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất về tình trạng tranh chấp đối với thửa đất; nếu người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai thì thẩm tra, xác nhận nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất đai đối với thửa đất, sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã xét duyệt; công bố công khai danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại trụ sở ủy ban nhân dân xã trong thời gian 15 ngày; xem xét ý kiến đóng góp đối với các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chuyển hồ sơ đến văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng tài nguyên và môi trường.

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác nhận vào đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và ghi ý kiến đối với trường hợp không đủ điều kiện; trường hợp đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì làm thủ tục trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính đối với thửa đất chưa có bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; gửi tất cả hồ sơ đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kèm theo trích lục bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính đến phòng tài nguyên và môi trường.

- Phòng tài nguyên và môi trường có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trình ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp được nhà nước cho thuê đất.

- Thời gian thực hiện công việc nêu trên không quá 55 ngày làm việc (chưa bao gồm thời gian công bố công khai các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày ủy ban nhân dân xã nhận hồ sơ cho đến ngày người sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đối với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trang trại, ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền trước khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ rà soát lại hiện trạng sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Back to top