Luật 24 giờ

Dịch vụ thành lập công ty đầu tư chứng khoán

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

Công ty đầu tư chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần theo quy định của luật doanh nghiệp để đầu tư chứng khoán.

Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp giấy phép thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán, giấy phép này đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

1) Điều kiện thành lập và hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán:

  • Có vốn tối thiểu là năm mươi tỷ đồng Việt Nam;
  • Giám đốc hoặc tổng giám đốc và nhân viên quản lý có chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong trường hợp công ty đầu tư chứng khoán tự quản lý vốn đầu tư.

2) Công ty đầu tư chứng khoán phải tuân thủ các quy định sau đây:

  • Các hạn chế đầu tư theo quy định của luật chứng khoán;
  • Các nội dung liên quan đến định giá tài sản và chế độ báo cáo theo quy định của luật chứng khoán;
  • Các nghĩa vụ của công ty đại chúng theo quy định của luật chứng khoán;
  • Toàn bộ tiền và tài sản của công ty đầu tư chứng khoán phải được lưu ký tại một ngân hàng giám sát.

3) Công bố thông tin của công ty đầu tư chứng khoán:

  • Công ty đầu tư chứng khoán chào bán cổ phiếu ra công chúng phải công bố thông tin theo quy định của luật đầu tư chứng khoán;
  • Công ty đầu tư chứng khoán có cổ phiếu niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán, trung tâm giao dịch chứng khoán phải công bố thông tin theo quy định của luật chứng khoán.

Theo quy định của Chính phủ, Công ty luật TNHH Chuẩn A tư vấn việc thành lập, tổ chức, hoạt động của công ty đầu tư chứng khoán; đại diện nộp hồ sơ thành lập công ty đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Back to top