Sản phẩm

Dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

Ở Việt Nam có hai loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn:

1/ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

a) Tổ chức quản lý và hoạt động trong trường hợp chủ sở hữu là tổ chức:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

  • Chủ tịch công ty, giám đốc hoặc tổng giám đốc và kiểm soát viên;
  • Hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc và kiểm soát viên.

- Trường hợp điều lệ công ty không quy định thì chủ tịch hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

- Trường hợp điều lệ công ty không quy định khác, thì chức năng, quyền và nghĩa vụ của hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, giám đốc hoặc tổng giám đốc và kiểm soát viên thực hiện theo quy định của luật doanh nghiệp.

b) Tổ chức quản lý và hoạt động trong trường hợp chủ sở hữu là cá nhân:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có chủ tịch công ty, giám đốc hoặc tổng giám đốc.

- Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm giám đốc hoặc tổng giám đốc.

- Quyền, nghĩa vụ của giám đốc hoặc tổng giám đốc được quy định tại điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà giám đốc hoặc tổng giám đốc ký với chủ tịch công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần.

2/ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên:

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp, trong đó thành viên góp vốn có thể là tổ chức hoặc cá nhân; số lượng thành viên không vượt quá 50; thành viên góp vốn chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp do pháp luật quy định.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ 11 thành viên trở lên thì phải thành lập ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn 11 thành viên, có thể thành lập ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị của công ty. Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn, điều kiện và chế độ làm việc của ban kiểm soát, trưởng ban kiểm soát do điều lệ công ty quy định.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên chỉ được chia lợi nhuận cho các thành viên khi kinh doanh có lãi, đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau khi chia lợi nhuận.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không được quyền phát hành cổ phần.

Công ty luật TNHH Chuẩn A thực hiện dịch vụ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn thông qua việc soạn thảo hồ sơ pháp lý thành lập doanh nghiệp, đại diện theo ủy quyền của người thành lập doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Back to top