Luật 24 giờ

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp nhà nước

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

Doanh nghiệp nhà nước là tổ chức do nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động công ích, nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội do nhà nước giao. Doanh nghiệp nhà nước có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động, kinh doanh trong phạm vi số vốn do doanh nghiệp quản lý.

Doanh nghiệp nhà nước do nhà nước đầu tư vốn nên nó thuộc sở hữu nhà nước. Sau khi được thành lập, doanh nghiệp nhà nước là một chủ thể kinh doanh nhưng không có quyền sở hữu đối với tài sản mà chỉ là người quản lý, kinh doanh trên cơ sở sở hữu của nhà nước. Nhà nước giao vốn cho doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước phải chịu trách nhiệm trước nhà nước về việc bảo toàn và phát triển số vốn mà nhà nước giao cho để duy trì khả năng kinh doanh của doanh nghiệp. Tất cả các doanh nghiệp nhà nước đều chịu sự quản lý trực tiếp của một cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo sự phân cấp của Chính phủ. Vốn của doanh nghiệp nhà nước là vốn ngân sách nhà nước, vốn có nguồn gốc ngân sách nhà nước và vốn của doanh nghiệp nhà nước tự tích lũy; doanh nghiệp nhà nước quản lý và sử dụng vốn nhà nước theo quy định của luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và văn bản pháp luật khác có liên quan.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn theo một trong hai mô hình sau đây:

  • Chủ tịch công ty, giám đốc hoặc tổng giám đốc và kiểm soát viên;
  • Hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc và kiểm soát viên.

Doanh nghiệp nhà nước được tổ chức quản lý theo quy định về doanh nghiệp nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và các quy định khác có liên quan của luật doanh nghiệp. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định về doanh nghiệp nhà nước với quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn và các quy định khác có liên quan của luật doanh nghiệp thì quy định về doanh nghiệp nhà nước sẽ được ưu tiên áp dụng.

Việc tổ chức quản lý doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ dưới 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định về công ty trách nhiệm hữu hạn và quy định về doanh nghiệp nhà nước của luật doanh nghiệp.

Công ty luật TNHH Chuẩn A tư vấn trình tự và thủ tục thành lập doanh nghiệp nhà nước; tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến việc quản lý và sử dụng vốn nhà nước; tư vấn hoạt động quản lý nội bộ doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; tư vấn phát hiện và giải quyết các vi phạm pháp luật trong quản lý và điều hành hoạt động của doanh nghiệp; theo ủy quyền của chủ sở hữu doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Back to top