Luật 24 giờ

Dịch vụ thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

Trung tâm ngoại ngữ, tin học là cơ sở giáo dục thường xuyên của hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm ngoại ngữ, tin học có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng ở ngân hàng.

1) Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học:

- Phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Đề án thành lập trung tâm xác định mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

2) Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học:

 • Tờ trình xin thành lập trung tâm;
 • Đề án thành lập trung tâm;
 • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

3) Trình tự, thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học:

- Không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm, người có thẩm quyền quyết định việc thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp không đủ điều kiện để thành lập trung tâm thì cơ quan thẩm quyền có trách nhiệm thông báo cho các đối tượng liên quan biết lý do.

4) Thẩm quyền cấp phép trung tâm ngoại ngữ, tin học:

- Giám đốc sở giáo dục và đào tạo quyết định cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc sở giáo dục và đào tạo, các trung tâm đào tạo ngoại ngữ, tin học thuộc trường đại học, cao đẳng nằm ngoài khuôn viên của trường;

- Hiệu trưởng trường đại học và cao đẳng ra quyết định cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trong khuôn viên của trường.

5) Hồ sơ đề nghị cấp phép trung tâm ngoại ngữ, tin học:

 • Văn bản đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học;
 • Quyết định thành lập trung tâm do cơ quan có thẩm quyền cấp;
 • Nội quy hoạt động của trung tâm;
 • Báo cáo về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, kinh phí hoạt động;
 • Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;
 • Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;
 • Các quy định về học phí, lệ phí;
 • Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

6) Trình tự, thủ tục cấp phép trung tâm ngoại ngữ, tin học:

- Hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học được làm thành 1 bộ và gửi cho cơ quan có thẩm quyền cấp phép;

- Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp phép, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thẩm định thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;

- Không quá 5 ngày kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền cấp phép trung tâm ngoại ngữ, tin học ở trên ra quyết định cho phép trung tâm triển khai hoạt động đào tạo, bồi dưỡng;

- Nếu trung tâm chưa đủ điều kiện hoạt động, cơ quan có thẩm quyền cấp phép phải trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.

Nội dung thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học trên đây không áp dụng đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học có vốn đầu tư của nước ngoài.

Back to top