Luật 24 giờ

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện công ty chứng khoán

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

Công ty chứng khoán nước ngoài được lập văn phòng đại diện tại Việt Nam sau khi đăng ký hoạt động với Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Hồ sơ đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam bao gồm:

  • Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện;
  • Bản sao giấy phép hoạt động của công ty chứng khoán nước ngoài;
  • Bản sao điều lệ của công ty chứng khoán nước ngoài;
  • Lý lịch của người dự kiến bổ nhiệm làm trưởng văn phòng đại diện tại Việt Nam và danh sách nhân viên làm việc tại văn phòng đại diện (nếu có).

Trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam. Trường hợp từ chối, Ủy ban chứng khoán nhà nước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện tại Việt Nam bao gồm một, một số hoặc toàn bộ nội dung sau đây:

  • Thực hiện chức năng văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường;
  • Xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại Việt Nam;
  • Thúc đẩy, giám sát thực hiện các hợp đồng đã thỏa thuận giữa công ty chứng khoán nước ngoài với các tổ chức kinh tế của Việt Nam;
  • Thúc đẩy, giám sát thực hiện các dự án do công ty chứng khoán nước ngoài tài trợ tại Việt Nam.

Văn phòng đại diện tại Việt Nam không được thực hiện các hoạt động kinh doanh chứng khoán, chịu sự quản lý và giám sát của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Back to top