Luật 24 giờ

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

Thương nhân nước ngoài được thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam theo các cam kết của Việt Nam trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và đáp ứng được các điều kiện sau đây:

  • Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam đang là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận;
  • Thương nhân nước ngoài đã hoạt động ít nhất 1 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;
  • Trong trường hợp giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 1 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;
  • Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với cam kết của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
  • Trường hợp nội dung hoạt động của văn phòng đại diện không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam đang là thành viên thì thủ tục thành lập văn phòng đại diện phải được sự chấp thuận của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ quản lý chuyên ngành.

Người đứng đầu văn phòng đại diện tại Việt Nam cần lưu ý:

1) Người đứng đầu văn phòng đại diện phải chịu trách nhiệm trước thương nhân nước ngoài về các hoạt động của người đứng đầu văn phòng đại diện và của văn phòng đại diện trong phạm vi được thương nhân nước ngoài ủy quyền;

2) Người đứng đầu văn phòng đại diện phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của người đứng đầu văn phòng đại diện trong trường hợp thực hiện hoạt động ngoài phạm vi được thương nhân nước ngoài ủy quyền;

3) Người đứng đầu văn phòng đại diện phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu văn phòng đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam, việc ủy quyền phải được sự đồng ý của thương nhân nước ngoài; người đứng đầu văn phòng đại diện vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền;

4) Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đứng đầu văn phòng đại diện chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu văn phòng đại diện trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đứng đầu văn phòng đại diện trở lại văn phòng đại diện hoặc thương nhân nước ngoài bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện mới;

5) Trường hợp người đứng đầu văn phòng đại diện không hiện diện tại Việt Nam quá 30 ngày mà không có ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đứng đầu văn phòng đại diện hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế mất năng lực hành vi dân sự thì thương nhân nước ngoài phải tiến hành việc bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện mới;

6) Người đứng đầu văn phòng đại diện của một thương nhân nước ngoài không được kiêm nhiệm các chức vụ sau:

  • Người đứng đầu chi nhánh của cùng một thương nhân nước ngoài;
  • Người đứng đầu chi nhánh của thương nhân nước ngoài khác;
  • Người đại diện theo pháp luật của thương nhân nước ngoài đó hoặc thương nhân nước ngoài khác;
  • Người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam.

7) Nếu người đứng đầu văn phòng đại diện được thương nhân nước ngoài ủy quyền cho phép giao kết hợp đồng, sửa đổi hoặc bổ sung hợp đồng đã giao kết thì thương nhân nước ngoài phải thực hiện việc ủy quyền bằng văn bản cho từng lần giao kết hợp đồng, sửa đổi hoặc bổ sung hợp đồng đã giao kết.

Công ty luật TNHH Chuẩn A tư vấn cho thương nhân nước ngoài trình tự, thủ tục thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam; theo ủy quyền của thương nhân nước ngoài, Công ty luật TNHH Chuẩn A nộp hồ sơ thành lập văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Back to top