Luật 24 giờ

Một vài lưu ý khi thực hiện đầu tư ra nước ngoài

Lĩnh vực : Đầu tư

Vị trí : Tất cả

Doanh nghiệp cần lưu ý những quy định sau đây về điều kiện, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư và các nghĩa vụ khác khi thực hiện đầu tư ra nước ngoài:

1) Về điều kiện:

Doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây khi thực hiện đầu tư ra nước ngoài theo hình thức đầu tư trực tiếp (doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư):

  • Có dự án đầu tư ra nước ngoài;
  • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước Việt Nam;
  • Được cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo hình thức đầu tư gián tiếp (gồm mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, … mà không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư), doanh nghiệp phải tuân thủ quy định của pháp luật ngân hàng, chứng khoán, cũng như quy định khác có liên quan.

2) Về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư:

Bộ kế hoạch và đầu tư có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án sau đây:

  • Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, tài chính, tín dụng, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên;
  • Dự án đầu tư có mức vốn từ 600 tỷ đồng Việt Nam trở lên sau khi được thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư;
  • Các dự án khác không cần chấp thuận của thủ tướng Chính phủ.

3) Về thời hạn triển khai dự án đầu tư:

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp phải được nước tiếp nhận chấp thuận đầu tư và không quá 6 tháng kể từ ngày dự án đầu tư được nước tiếp nhận chấp thuận, doanh nghiệp phải triển khai thực hiện dự án. Quá thời hạn này, doanh nghiệp phải có văn bản đề nghị chấm dứt dự án gửi Bộ kế hoạch và đầu tư hoặc có văn bản đề nghị kéo dài thời hạn triển khai dự án. Tuy nhiên, việc gia hạn triển khai dự án cũng chỉ được thực hiện không quá 2 lần, mỗi lần không quá 6 tháng.

4) Về tuyển dụng lao động:

Doanh nghiệp trực tiếp hoặc thông qua tổ chức giới thiệu việc làm để tuyển dụng lao động Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư để bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động Việt Nam tại nước ngoài.

5) Về nghĩa vụ tài chính:

Doanh nghiệp phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước Việt Nam theo quy định pháp luật. Cụ thể, doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế và đề nghị hoàn thuế đối với các loại thuế sau:

- Thuế xuất khẩu, nhập khẩu: Hàng hóa bao gồm máy móc, thiết bị, bộ phận rời xuất khẩu ra nước ngoài, khi thanh lý hoặc kết thúc dự án nếu nhập trở lại Việt Nam thì không phải nộp thuế nhập khẩu và được xét hoàn lại số thuế xuất khẩu đã nộp.

- Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Hàng hóa là máy móc, thiết bị, bộ phận rời và vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu được áp dụng thuế suất 0% và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Hàng hóa xuất khẩu dưới hình thức tạm xuất, tái nhập; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT khi nhập khẩu. Hàng hóa là máy móc, thiết bị, bộ phận rời khi thanh lý hoặc kết thúc dự án nếu được nhập khẩu trở lại Việt Nam là đối tượng áp dụng thuế GTGT theo quy định pháp luật hiện hành.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Doanh nghiệp có thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại nước ngoài phải thực hiện việc kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định của hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam với nước ngoài và pháp luật về thuế TNDN của Việt Nam; kể cả trường hợp doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN theo quy định của nước ngoài. Mức thuế suất thuế TNDN đối với khoản thu nhập từ nước ngoài là 25%. Trường hợp khoản thu nhập tại nước ngoài đã chịu thuế TNDN ở nước ngoài, khi tính thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam, doanh nghiệp được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài, nhưng số thuế được trừ không vượt quá số thuế TNDN tính theo quy định của luật thuế TNDN Việt Nam.

Ngoài các nghĩa vụ tài chính nêu trên, doanh nghiệp còn phải thực hiện các nghĩa vụ khác như báo cáo tình hình hoạt động dự án, thanh lý dự án đầu tư theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư ngay sau khi kết thúc đầu tư, trường hợp có lợi nhuận thì chuyển toàn bộ lợi nhuận và các thu nhập khác từ dự án về Việt Nam…

Back to top