Luật 24 giờ

Thành lập trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư trong nước

Lĩnh vực : Doanh nghiệp

Vị trí : Tất cả

Theo quy định của pháp luật, trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư trong nước gồm có trung tâm dạy nghề công lập và trung tâm dạy nghề tư thục.

1/ Về nguyên tắc thành lập:

a) Việc thành lập và cho phép thành lập trung tâm dạy nghề phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới phát triển cơ sở dạy nghề và nhu cầu phát triển nhân lực kỹ thuật trực tiếp sản xuất, dịch vụ của thị trường lao động.

b) Tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, hình thức sở hữu có đủ điều kiện theo quy định đều có quyền thành lập trung tâm dạy nghề.

2/ Về điều kiện, thủ tục, thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập:

Trung tâm dạy nghề được thành lập phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Phù hợp với quy hoạch chung mạng lưới các cơ sở dạy nghề và quy hoạch chi tiết của bộ ngành, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

- Đảm bảo chỗ học cho tối thiểu 150 học sinh cùng học tại một thời điểm.

- Có chương trình dạy nghề theo quy định.

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với quy mô, nghề, trình độ đào tạo sơ cấp nghề (diện tích sử dụng tối thiểu là 1.000m2 đối với khu vực đô thị, 2.000m2 đối với khu vực ngoài đô thị; diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu đạt 1,3m2/1 học sinh quy đổi; diện tích cơ sở thực hành tối thiểu đạt 2,5m2/1 học sinh quy đổi).

- Có đội ngũ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật (đảm bảo tỷ lệ học sinh quy đổi/1 giáo viên quy đổi tối đa là 25; phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề được tổ chức đào tạo).

- Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trung tâm dạy nghề tư thục.

3/ Hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề gồm:

- Văn bản đề nghị của đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với trung tâm dạy nghề công lập; đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trung tâm dạy nghề tư thục;

- Đề án thành lập trung tâm dạy nghề;

- Chương trình dạy nghề cho các nghề tổ chức đào tạo;

- Dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm;

- Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng trung tâm hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai;

- Văn bản xác nhận của ngân hàng về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề tư thục đảm bảo vốn đầu tư và hoạt động của trung tâm theo đề án thành lập.

4/ Về thủ tục thành lập, thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập:

a) Đối với các trung tâm dạy nghề trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội:

- Cơ quan quản lý dạy nghề thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội tiếp nhận hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề trực thuộc.

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thẩm định, quyết định thành lập trung tâm dạy nghề trực thuộc; trường hợp không đủ điều kiện thành lập, phải trả lời cho đơn vị đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề bằng văn bản nêu rõ lý do.

b) Đối với trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Sở lao động thương binh và xã hội tiếp nhận, tổ chức thẩm định hồ sơ thành lập trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh.

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, giám đốc sở lao động thương binh và xã hội hoàn thành thẩm định trình chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình của giám đốc sở lao động thương binh và xã hội, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề; trường hợp không đủ điều kiện phải trả lời cho tổ chức và cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề bằng văn bản nêu rõ lý do.

c) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề, người có thẩm quyền quyết định có trách nhiệm gửi quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề về Tổng cục dạy nghề thuộc Bộ lao động thương binh và xã hội để tổng hợp, theo dõi và quản lý.

Back to top