Sản phẩm

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Lĩnh vực : Đầu tư

Vị trí : Tất cả

Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác. Việc chuyển nhượng dự án đầu tư được thực hiện theo quy định về bán cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp.

1) Doanh nghiệp được bán cổ phần, phần vốn góp theo các điều kiện sau:

  • Bảo đảm yêu cầu theo quy định của luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;
  • Bảo đảm tỷ lệ và điều kiện theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
  • Việc bán cổ phần, phần vốn góp là quyền sử dụng đất phải phù hợp với luật đất đai và pháp luật có liên quan.

Trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư của tổ chức kinh tế không gắn với chấm dứt hoạt động của tổ chức kinh tế chuyển nhượng dự án đầu tư thì việc chuyển nhượng dự án đầu tư sẽ tuân thủ các điều kiện và thủ tục về bán cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp.

Trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế chuyển nhượng dự án đầu tư thì việc chuyển nhượng dự án đầu tư phải tuân thủ các quy định về sáp nhập, mua bán doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chấm dứt hoạt động đầu tư kinh doanh của tổ chức kinh tế chuyển nhượng dự án đầu tư và bên nhận chuyển nhượng dự án đầu tư thành lập tổ chức kinh tế mới để tiếp tục triển khai dự án đó thì thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của luật đầu tư.

2) Hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư bao gồm:

  • Văn bản đăng ký chuyển nhượng dự án đầu tư;
  • Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư;
  • Văn bản về tư cách pháp lý của bên nhận chuyển nhượng dự án đầu tư;
  • Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án đầu tư.

Cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư phải cấp giấy chứng nhận đầu tư trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Back to top