Luật 24 giờ

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Lĩnh vực : Đầu tư

Vị trí : Tất cả

Theo luật đầu tư nước ngoài thì nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư ra nước ngoài và bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư Việt Nam ở nước ngoài theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Để việc đầu tư ra nước ngoài tiến hành theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam nhà đầu tư cần lưu ý những điều sau đây:

1) Lĩnh vực khuyến khích, cấm đầu tư ra nước ngoài:

- Nhà nước Việt Nam khuyến khích các tổ chức kinh tế tại Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đối với những lĩnh vực xuất khẩu nhiều lao động; phát huy có hiệu quả các ngành, nghề truyền thống của Việt Nam; mở rộng thị trường, khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên tại nước đầu tư; tăng khả năng xuất khẩu, thu ngoại tệ.

- Nhà nước Việt Nam không cấp phép đầu tư ra nước ngoài đối với những dự án gây phương hại đến bí mật, an ninh quốc gia, quốc phòng, lịch sử, văn hóa, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

2) Điều kiện đầu tư ra nước ngoài:

Để được đầu tư ra nước ngoài theo hình thức đầu tư trực tiếp, nhà đầu tư phải có các điều kiện sau đây:

  • Có dự án đầu tư ra nước ngoài;
  • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước Việt Nam;
  • Được cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Việc đầu tư ra nước ngoài theo hình thức đầu tư gián tiếp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về ngân hàng, chứng khoán và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Việc sử dụng vốn nhà nước để đầu tư ra nước ngoài phải tuân thủ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước.

3) Quyền của nhà đầu tư ra nước ngoài:

- Chuyển vốn đầu tư bằng tiền và các tài sản hợp pháp khác ra nước ngoài để thực hiện đầu tư theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối sau khi dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền của nước, vùng lãnh thổ đầu tư chấp thuận;

- Được hưởng các ưu đãi về đầu tư theo quy định của pháp luật;

- Tuyển dụng lao động Việt Nam sang làm việc tại cơ sở sản xuất, kinh doanh do nhà đầu tư thành lập ở nước ngoài.

4) Nghĩa vụ của nhà đầu tư ra nước ngoài:

- Tuân thủ pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư;

- Chuyển lợi nhuận và các khoản thu nhập từ việc đầu tư ra nước ngoài về nước theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tài chính và hoạt động đầu tư ở nước ngoài;

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước Việt Nam;

- Khi kết thúc đầu tư ở nước ngoài, chuyển toàn bộ vốn, tài sản hợp pháp về nước theo quy định của pháp luật;

- Trường hợp nhà đầu tư chưa chuyển về nước vốn, tài sản, lợi nhuận và các khoản thu nhập từ việc đầu tư ở nước ngoài thì phải được sự đồng ý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5) Thủ tục đầu tư ra nước ngoài:

- Dự án đầu tư ra nước ngoài bao gồm:

  • Dự án đăng ký đầu tư là dự án có quy mô vốn đầu tư dưới mười lăm tỷ đồng;
  • Dự án thẩm tra đầu tư là dự án có quy mô vốn đầu tư từ mười lăm tỷ đồng trở lên.

- Thủ tục đăng ký và thẩm tra đầu tư được quy định như sau:

  • Đối với dự án đăng ký đầu tư, nhà đầu tư đăng ký theo mẫu tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư để được cấp giấy chứng nhận đầu tư;
  • Đối với dự án thẩm tra đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo mẫu tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư để thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Chính phủ quy định cụ thể lĩnh vực khuyến khích, cấm, hạn chế đầu tư ra nước ngoài; điều kiện đầu tư, chính sách ưu đãi đối với dự án đầu tư ra nước ngoài; trình tự, thủ tục và quản lý hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Back to top