Luật 24 giờ

Thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư

Lĩnh vực : Đầu tư

Vị trí : Tất cả

1/ Thành phần hồ sơ điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư:

  • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
  • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
  • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung quy định tại khoản 4, 5, 6, 7, 8 và 10, điều 39 luật đầu tư);
  • Giải trình hoặc cung cấp giấy tờ liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, khoản 1, điều 33 luật đầu tư (nếu có).

2/ Trình tự thẩm định hồ sơ điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư:

a) Đối với dự án thuộc thẩm quyền điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, sở kế hoạch và đầu tư thông báo kết quả cho nhà đầu tư:

- Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, sở kế hoạch và đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của cơ quan nhà nước có liên quan đến những nội dung điều chỉnh.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của sở kế hoạch và đầu tư, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định những nội dung thuộc phạm vi quản lý của mình và gửi sở kế hoạch và đầu tư.

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến của các cơ quan liên quan, sở kế hoạch và đầu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án và báo cáo thẩm định của sở kế hoạch và đầu tư, ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trường hợp từ chối có thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

b) Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của thủ tướng Chính phủ:

Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, sở kế hoạch và đầu tư thông báo cho nhà đầu tư văn bản của ủy ban nhân dân cấp tỉnh góp ý kiến về dự án gửi Bộ kế hoạch và đầu tư. Khi nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư của thủ tướng Chính phủ, sở kế hoạch và đầu tư sẽ thông báo cho nhà đầu tư trong thời hạn 3 ngày làm việc:

- Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, sở kế hoạch và đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan đến nội dung điều chỉnh dự án đầu tư.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của sở kế hoạch và đầu tư, các cơ quan được lấy ý kiến thẩm định có ý kiến về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình gửi sở kế hoạch và đầu tư.

- Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và ý kiến của các cơ quan nhà nước có liên quan, sở kế hoạch và đầu tư trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, có ý kiến gửi Bộ kế hoạch và đầu tư.

- Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của sở kế hoạch và đầu tư, ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét ban hành văn bản có ý kiến về nội dung điều chỉnh gửi Bộ kế hoạch và đầu tư.

Theo ủy quyền của nhà đầu tư, Công ty luật TNHH Chuẩn A tư vấn và thực hiện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của luật đầu tư và văn bản pháp luật khác có liên quan.

Back to top