Sản phẩm

Thủ tục kháng cáo bản án, quyết định dân sự

Lĩnh vực : Dân sự

Vị trí : Tất cả

1) Người có quyền kháng cáo:

  • Đương sự, người đại diện hợp pháp của họ;
  • Cơ quan, tổ chức khởi kiện có quyền làm đơn kháng cáo bản án, quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án của tòa án cấp sơ thẩm.

2) Thời hạn kháng cáo:

- Đối với đương sự có mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo bản án là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Đối với đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo là 15 ngày tính từ ngày bản án được giao cho họ hoặc được niêm yết.

- Thời hạn kháng cáo quyết định đình chỉ, tạm đình chỉ giải quyết vụ án của tòa án cấp sơ thẩm là 7 ngày, kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định.

- Nếu đơn kháng cáo gửi qua đường bưu điện thì ngày kháng cáo được tính từ ngày bưu điện nơi gửi đóng dấu ở phong bì.

- Việc kháng cáo quá hạn có thể được chấp nhận nếu có lý do chính đáng.

3) Đơn kháng cáo:

- Đơn kháng cáo phải có các nội dung chính sau đây:

  • Ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo;
  • Tên, địa chỉ của người kháng cáo;
  • Kháng cáo nội dung nào của bản án, quyết định của tòa án cấp sơ thẩm;
  • Lý do của việc kháng cáo và yêu cầu của người kháng cáo;
  • Chữ ký hoặc điểm chỉ của người kháng cáo.

- Đơn kháng cáo phải được gửi cho tòa án đã ra bản án, quyết định sơ thẩm.

- Nếu đơn kháng cáo gửi cho tòa án cấp phúc thẩm thì tòa án đó phải chuyển cho tòa án cấp sơ thẩm để tiến hành các thủ tục cần thiết và gửi kèm hồ sơ vụ án cho tòa án cấp phúc thẩm.

- Kèm theo đơn kháng cáo là tài liệu, chứng cứ bổ sung, nếu có để chứng minh cho kháng cáo của mình là có căn cứ và hợp pháp.

4) Mẫu đơn kháng cáo:

Mẫu số 01- Ban hành kèm theo nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐTP ngày 4 tháng 8 năm 2006 của hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

5) Hướng dẫn sử dụng mẫu số 01:

(1) Ghi tên tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án. Nếu là tòa án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào; nếu là tòa án nhân dân cấp tỉnh, thì cần ghi rõ tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào. Cần ghi địa chỉ cụ thể của tòa án (nếu đơn kháng cáo được gửi qua bưu điện).

(2) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi họ và tên của cá nhân đó; nếu người kháng cáo là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó và ghi họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó.

(3) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó.

(4) Ghi tư cách pháp lý của người kháng cáo.

(5) Ghi cụ thể kháng cáo toàn bộ bản án, quyết định sơ thẩm hoặc phần nào của bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật đó.

(6) Ghi lý do cụ thể của việc kháng cáo.

(7) Nêu từng vấn đề mà người kháng cáo yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm giải quyết.

(8) Trường hợp có các tài liệu, chứng cứ bổ sung thì phải ghi đầy đủ tên các tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo.

(9) Nếu người kháng cáo là cá nhân, thì phải ký tên hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ và tên của người kháng cáo đó; nếu là cơ quan, tổ chức kháng cáo, thì người đại điện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức kháng cáo ký tên, ghi rõ họ và tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó.
Back to top