Sản phẩm

Thủ tục nhượng quyền thương mại

Lĩnh vực : Khác...

Vị trí : Tất cả

Nhượng quyền thương mại là hình thức thương mại chịu sự điều chỉnh của pháp luật về thương mại. Theo đó, nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại mà bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau:

  • Việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;
  • Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, để thực hiện được hình thức nhượng quyền thương mại theo quy định, bên nhượng quyền cần phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã hoạt động ít nhất 1 năm;
  • Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
  • Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ pháp luật cấm kinh doanh.

Ngoài ra, bên nhượng quyền thương mại có trách nhiệm phải cung cấp bản sao hợp đồng nhượng quyền thương mại mẫu và bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại của mình cho bên dự kiến nhận quyền ít nhất là 15 ngày làm việc trước khi ký kết hợp đồng nhượng quyền thương mại, nếu các bên không có thỏa thuận khác.

Các nội dung bắt buộc của bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại do Bộ công thương quy định và công bố.

Khi đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên, bên nhượng quyền thương mại nếu là nhượng quyền trong nước hoặc nhượng quyền từ Việt Nam ra nước ngoài thì không cần phải qua thủ tục đăng ký; những trường hợp còn lại, bên nhượng quyền thương mại phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký bao gồm:

  • Đơn đề nghị đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại (theo mẫu);
  • Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại (theo mẫu);
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận đã được hợp pháp hóa lãnh sự;
  • Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ.

Hồ sơ được nộp cho Bộ công thương và sẽ được giải quyết trong 5 ngày làm việc.

Để thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại hiệu quả, các bên nhượng quyền và bên nhận quyền cần phải am hiểu quy trình của hoạt động nhượng quyền thương mại từ việc lựa chọn đối tác phù hợp (bao gồm việc xem xét tiềm năng của các bên cũng như rà soát điều kiện của các bên có đáp ứng được quy định của pháp luật hay không), nắm rõ quy định về yêu cầu của việc đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của Bộ công thương đến việc soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại nhằm hạn chế rủi ro cho các bên. Có như vậy mô hình nhượng quyền thương mại mới thực sự hiệu quả và đem lại lợi ích kinh tế cho cả bên nhượng quyền và bên nhận quyền.

Back to top