Chính sách

Tư vấn chủ trương đầu tư dự án

Lĩnh vực : Đầu tư

Vị trí : Tất cả

1/ Việc quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội:

Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội theo pháp luật về đầu tư công, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:

- Dự án ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm:

  • Nhà máy điện hạt nhân;
  • Chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500 héc ta trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 héc ta trở lên.

- Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 héc ta trở lên;

- Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở các vùng khác;

- Dự án có yêu cầu phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

2/ Việc quyết định chủ trương đầu tư của thủ tướng Chính phủ:

Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của thủ tướng Chính phủ theo pháp luật về đầu tư công và các dự án quy định tại phần 1/ nêu trên, thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây:

a) Dự án không phân biệt nguồn vốn thuộc một trong các trường hợp sau:

  • Di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác;
  • Xây dựng và kinh doanh cảng hàng không; vận tải hàng không;
  • Xây dựng và kinh doanh cảng biển quốc gia;
  • Thăm dò, khai thác, chế biến dầu khí;
  • Hoạt động kinh doanh cá cược, đặt cược, casino;
  • Sản xuất thuốc lá điếu;
  • Phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu chức năng trong khu kinh tế;
  • Xây dựng và kinh doanh sân gôn.

b) Dự án không thuộc trường hợp quy định tại điểm a) trên đây có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên;

c) Dự án của nhà đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, trồng rừng, xuất bản, báo chí, thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ 100% vốn nước ngoài;

d) Dự án khác thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư của thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

3/ Việc quyết định chủ trương đầu tư của ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo pháp luật về đầu tư công và các dự án quy định tại phần 1/ nêu trên, ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sau đây:

a) Dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá, đấu thầu hoặc nhận chuyển nhượng; dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;

b) Dự án có sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Dự án đầu tư quy định tại điểm a) trên đây thực hiện tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt không phải trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

Để có thêm thông tin chi tiết về trình tự, thủ tục và hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư, vui lòng liên hệ với Công ty luật TNHH Chuẩn A để được giải đáp và hỗ trợ.

Back to top