Chính sách

Tư vấn đăng ký cam kết bảo vệ môi trường

Lĩnh vực : Khác...

Vị trí : Tất cả

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án đầu tư không thuộc diện phải lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và đánh giá tác động môi trường thì phải lập bản cam kết bảo vệ môi trường.

Công ty luật TNHH Chuẩn A tư vấn đăng ký cam kết bảo vệ môi trường theo nội dung sau đây:

  • Lập bản đề nghị xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường;
  • Lập bản cam kết bảo vệ môi trường;
  • Lập dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc giải trình đầu tư của dự án;
  • Đại diện chủ dự án nộp hồ sơ đề nghị đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.

Đối với hồ sơ hợp lệ, ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cấp xã/phường/thị trấn được ủy quyền phải hoàn thành việc cấp giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường cho nhà đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

Back to top